بتاسهم
1400/12/26
22:50
#پاسا در اسفند 759 و بهمن 788، دی 738 میلیارد ریال فروش داشت جمعا 12 ماهه 10542 میلیارد ریال فروش داشت مشابه سال قبل 7130 میلیارد ریال ...

#پاسا در اسفند ۷۵۹ و بهمن ۷۸۸، دی ۷۳۸ میلیارد ریال فروش داشت


جمعا ۱۲ ماهه ۱۰۵۴۲ میلیارد ریال فروش داشت مشابه سال قبل ۷۱۳۰ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0