مهدی راد
1400/03/03
21:03
جالب تر اینکه درحالیکه داریم از حق سهامدار و ... دفاع میکنیم ولی هر روز تعدادی از کانال لیو میدن؛ در عوض به کانال کریپتو هر روز تعدادی جوین میشن :)

جالب تر اینکه درحالیکه داریم از حق سهامدار و ... دفاع میکنیم ولی هر روز تعدادی از کانال لیو میدن؛ در عوض به کانال کریپتو هر روز تعدادی جوین میشن :)


انتهای خبر

0
0