ساعت بورس
1400/03/04
09:23
... صنعت غذا هم هنوز مرده و بی تحرک هست ملالی نیست ، به جز منفی های دستوری ...

...صنعت غذا هم هنوز مرده و بی تحرک هستملالی نیست ، به جز منفی های دستوری...

انتهای خبر

0
0