کدال۳۶۰
1400/03/03
09:45
#حشکوه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1400/...

#حشکوه


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۰۹:۴۵:۰۰ (۷۵۰۰۰۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0