فیلتر هوشمند - گپ مثبت پایانی و آخرین قیمت

وصندوق

 (بورس)
13:59:09 1400/02/27
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۲۳
13,26014,640

کخاک

 (بورس)
13:59:10 1400/02/27
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۱۶
35,60039,340