فیلتر هوشمند - گپ مثبت پایانی و آخرین قیمت

غشاذر

 (بورس)
00:36:30 1400/10/28
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۵۱
4,3774,837

کوثر

 (فرابورس)
00:36:30 1400/10/28
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۳۸
3,5393,911

تکنو

 (بورس)
00:36:30 1400/10/28
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۲۶
5,8006,400

فایرا

 (بورس)
00:36:30 1400/10/28
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۲۵
16,78018,540

چفیبر

 (بورس)
00:36:30 1400/10/28
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۰۵
6,3306,990