فیلتر هوشمند - گپ مثبت پایانی و آخرین قیمت

شخارک

 (بورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۵.۸۶
34,64039,840

بکاب

 (بورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۵.۲۷
27,64030,540

قهکمت

 (بورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۶۹
6,2806,940

فاما

 (بورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۵۸
6,3007,240

فخاس

 (بورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۵۴
16,74018,500

اپال

 (بورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۴۷
17,46019,280

سرود

 (بورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۳۶
17,68020,340

سفار

 (بورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۳۶
71,92079,480

کنور

 (بورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۱۹
13,81015,250

فلامی

 (بورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۱۵
15,79017,450

وامید

 (بورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۱۲
11,06012,720

هرمز

 (فرابورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۰۹
10,45011,550

ولملت

 (بورس)
00:25:22 1401/07/10
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۰۱
3,2723,764