فیلتر هوشمند - گپ مثبت پایانی و آخرین قیمت

فخاس

 (بورس)
11:05:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۶۳
24,62027,200

قزوین

 (بورس)
11:05:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۵۷
29,52032,620

اتکام

 (بورس)
11:05:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۵۲
3,3873,743

وساغربی

 (بورس)
11:05:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۴۷
467515

کی بی سی

 (فرابورس)
11:05:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۴
17,99819,892

قمرو

 (بورس)
11:05:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۲۲
26,11028,850

دفارا

 (بورس)
11:05:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۰۹
15,56017,180

دکیمی

 (بورس)
11:05:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۰۴
19,76021,820

وبهمن

 (بورس)
11:05:46 1400/07/26
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۰۲
15,84017,500