فیلتر هوشمند - 🔥 رشد قیمتی و خروج پول هوشمند

 (بورس)
00:22:07 1401/07/10
درصد اصلاح۶۴.۸
قدرت پول روز جاری۱.۵
30,49033,690

 (بازار پایه)
00:22:07 1401/07/10
درصد اصلاح۵۱.۵
قدرت پول روز جاری۴.۴
25,35026,850

 (بورس)
00:22:07 1401/07/10
درصد اصلاح۴۸.۸
قدرت پول روز جاری۱.۱
3,7654,161

 (بازار پایه)
00:22:07 1401/07/10
درصد اصلاح۳۱.۹
قدرت پول روز جاری۱.۲
7,5408,000

 (بورس)
00:22:07 1401/07/10
درصد اصلاح۳۰.۵
قدرت پول روز جاری۱.۲
548,370606,090