فیلتر هوشمند - 🔥 رشد قیمتی و خروج پول هوشمند

 (بورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۷۶.۰
قدرت پول روز جاری۱.۲
38,99043,090

 (بورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۷۴.۹
قدرت پول روز جاری۱.۷
86,33095,410

 (بازار پایه)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۷۱.۲
قدرت پول روز جاری۴.۶
7,4207,878

 (بورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۶۰.۲
قدرت پول روز جاری۱.۸
20,81022,990

 (بورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۵۳.۶
قدرت پول روز جاری۱.۲
195,010215,530

 (بورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۵۳.۲
قدرت پول روز جاری۱.۲
5,6906,270

 (بورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۵۳.۰
قدرت پول روز جاری۱.۲
2,4802,740

 (بورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۵۲.۲
قدرت پول روز جاری۱.۶
40,65044,910

 (فرابورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۵۱.۸
قدرت پول روز جاری۱.۵
95,559105,617

 (بورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۴۸.۹
قدرت پول روز جاری۱.۷
138,860153,460

 (بورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۴۸.۲
قدرت پول روز جاری۱.۳
329,430364,090

 (بورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۴۷.۲
قدرت پول روز جاری۱.۴
31,26034,540

 (بورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۴۵.۵
قدرت پول روز جاری۱.۱
20,10022,200

 (بورس)
13:55:15 1400/05/10
درصد اصلاح۴۴.۷
قدرت پول روز جاری۱.۶
11,59012,810

 (بورس)
13:55:16 1400/05/10
درصد اصلاح۴۴.۷
قدرت پول روز جاری۱.۹
36,99040,870