فیلتر هوشمند - 🔥 رشد قیمتی و خروج پول هوشمند

 (فرابورس)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۸۶.۱
قدرت پول روز جاری۲.۲
51,08556,461

 (بازار پایه)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۶۸.۸
قدرت پول روز جاری۱۴.۲
13,52114,357

 (بورس)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۶۸.۵
قدرت پول روز جاری۱.۳
14,13015,610

 (بازار پایه)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۶۵.۰
قدرت پول روز جاری۲۸.۷
38,64841,038

 (بازار پایه)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۵۹.۵
قدرت پول روز جاری۱.۳
63,85667,804

 (فرابورس)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۵۳.۸
قدرت پول روز جاری۲.۳
64,95071,786

 (بورس)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۴۶.۲
قدرت پول روز جاری۲.۰
38,53042,570

 (فرابورس)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۳۹.۰
قدرت پول روز جاری۱.۷
6,2296,883

 (بورس)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۳۶.۷
قدرت پول روز جاری۲.۶
133,500147,540

 (بورس)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۳۵.۱
قدرت پول روز جاری۱.۳
58,88065,060

 (فرابورس)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۳۴.۹
قدرت پول روز جاری۱.۲
37,41841,356

 (بورس)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۳۳.۴
قدرت پول روز جاری۱.۲
27,52030,400

 (فرابورس)
09:45:44 1399/11/05
درصد اصلاح۳۲.۰
قدرت پول روز جاری۱.۴
22,14924,479