فیلتر هوشمند - 🔥 رشد قیمتی و خروج پول هوشمند

 (بورس)
13:56:25 1400/02/27
درصد اصلاح۳۴.۴
قدرت پول روز جاری۱.۳
20,25022,370

 (بورس)
13:56:25 1400/02/27
درصد اصلاح۳۱.۸
قدرت پول روز جاری۱.۷
16,26017,960