فیلتر هوشمند - 🔥 رشد قیمتی و خروج پول هوشمند

 (بورس)
11:57:50 1400/07/26
درصد اصلاح۷۵.۰
قدرت پول روز جاری۱.۲
165,780183,220

 (بازار پایه)
11:57:50 1400/07/26
درصد اصلاح۶۸.۸
قدرت پول روز جاری۱.۹
147,757163,309

 (بورس)
11:57:50 1400/07/26
درصد اصلاح۶۲.۰
قدرت پول روز جاری۱.۵
32,56035,980

 (بازار پایه)
11:57:50 1400/07/26
درصد اصلاح۵۶.۶
قدرت پول روز جاری۲.۱
6,8317,253

 (بورس)
11:57:50 1400/07/26
درصد اصلاح۵۳.۳
قدرت پول روز جاری۱.۴
70,37077,770

 (بازار پایه)
11:57:50 1400/07/26
درصد اصلاح۴۷.۶
قدرت پول روز جاری۱.۸
2,1012,321

 (فرابورس)
11:57:50 1400/07/26
درصد اصلاح۳۷.۶
قدرت پول روز جاری۱.۲
317,353350,757

 (بازار پایه)
11:57:50 1400/07/26
درصد اصلاح۳۴.۹
قدرت پول روز جاری۱.۳
20,83923,031

 (فرابورس)
11:57:50 1400/07/26
درصد اصلاح۳۱.۹
قدرت پول روز جاری۱.۲
135,454149,712

 (فرابورس)
11:57:50 1400/07/26
درصد اصلاح۳۱.۴
قدرت پول روز جاری۱.۱
114,251126,277

 (بورس)
11:57:50 1400/07/26
درصد اصلاح۳۰.۳
قدرت پول روز جاری۱.۸
111,990123,770