فیلتر هوشمند - 🔥 اصلاح قیمتی و ورود پول هوشمند

 (فرابورس)
08:55:46 1399/11/05
درصد اصلاح-۴۶.۳
قدرت پول روز جاری۵.۹
5,6816,277

 (بورس)
08:55:46 1399/11/05
درصد اصلاح-۴۵.۱
قدرت پول روز جاری۱.۶
12,51013,810

 (بازار پایه)
08:55:46 1399/11/05
درصد اصلاح-۴۳.۴
قدرت پول روز جاری۱.۶
7,8188,640

 (بورس)
08:55:47 1399/11/05
درصد اصلاح-۴۰.۲
قدرت پول روز جاری۲.۷
8,0308,870

 (بورس)
08:55:47 1399/11/05
درصد اصلاح-۳۵.۸
قدرت پول روز جاری۳۸.۶
9,10010,040

 (بورس)
08:55:47 1399/11/05
درصد اصلاح-۳۵.۵
قدرت پول روز جاری۱.۵
18,74020,700

 (بورس)
08:55:47 1399/11/05
درصد اصلاح-۳۴.۶
قدرت پول روز جاری۳.۳
56,06061,960

 (بورس)
08:55:47 1399/11/05
درصد اصلاح-۳۳.۸
قدرت پول روز جاری۴۳.۸
18,84020,820

 (بورس)
08:55:47 1399/11/05
درصد اصلاح-۳۲.۹
قدرت پول روز جاری۱.۶
2,9103,210

 (فرابورس)
08:55:47 1399/11/05
درصد اصلاح-۳۱.۹
قدرت پول روز جاری۱.۴
39,10943,225

 (بورس)
08:55:47 1399/11/05
درصد اصلاح-۳۰.۳
قدرت پول روز جاری۱.۵
4,5605,040

 (بورس)
08:55:47 1399/11/05
درصد اصلاح-۳۰.۱
قدرت پول روز جاری۲.۴
1,9902,190

 (بورس)
08:55:47 1399/11/05
درصد اصلاح-۲۹.۳
قدرت پول روز جاری۱.۵
10,53011,630

 (بورس)
08:55:47 1399/11/05
درصد اصلاح-۲۹.۳
قدرت پول روز جاری۲.۹
42,24046,680

 (بورس)
08:55:47 1399/11/05
درصد اصلاح-۲۸.۷
قدرت پول روز جاری۱.۱
150,910166,790