فیلتر هوشمند - 🔥 اصلاح قیمتی و ورود پول هوشمند

 (بازار پایه)
13:56:20 1400/02/27
درصد اصلاح-۴۰.۸
قدرت پول روز جاری۸.۰
21,55323,349

 (بورس)
13:56:20 1400/02/27
درصد اصلاح-۳۸.۲
قدرت پول روز جاری۱.۲
18,46020,400

 (بازار پایه)
13:56:20 1400/02/27
درصد اصلاح-۳۲.۱
قدرت پول روز جاری۱.۲
2,3302,474

 (بورس)
13:56:20 1400/02/27
درصد اصلاح-۲۹.۳
قدرت پول روز جاری۵.۳
10,40011,480

 (بازار پایه)
13:56:20 1400/02/27
درصد اصلاح-۲۹.۰
قدرت پول روز جاری۱.۳
4,6884,976

 (فرابورس)
13:56:20 1400/02/27
درصد اصلاح-۲۸.۹
قدرت پول روز جاری۷.۲
10,42211,518

 (بورس)
13:56:20 1400/02/27
درصد اصلاح-۲۷.۶
قدرت پول روز جاری۱.۴
2,4712,731

 (بازار پایه)
13:56:21 1400/02/27
درصد اصلاح-۲۶.۸
قدرت پول روز جاری۱.۱
11,33212,032

 (بورس)
13:56:21 1400/02/27
درصد اصلاح-۲۵.۳
قدرت پول روز جاری۱.۴
2,7393,027

 (بورس)
13:56:21 1400/02/27
درصد اصلاح-۲۵.۱
قدرت پول روز جاری۱.۱
7,6708,470