فیلتر هوشمند - 🔥 اصلاح قیمتی و ورود پول هوشمند

 (بورس)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۴۶.۹
قدرت پول روز جاری۱.۳
2,6292,905

 (بازار پایه)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۴۶.۲
قدرت پول روز جاری۱.۳
1,0941,208

 (بورس)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۴۰.۲
قدرت پول روز جاری۱.۳
7,7608,560

 (بورس)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۳۹.۹
قدرت پول روز جاری۱.۲
60,88067,280

 (بورس)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۳۸.۲
قدرت پول روز جاری۱.۶
2,0362,250

 (بازار پایه)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۳۴.۸
قدرت پول روز جاری۱.۳
2,6472,809

 (فرابورس)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۳۲.۱
قدرت پول روز جاری۲.۸
3,3533,705

 (بورس)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۳۱.۲
قدرت پول روز جاری۱.۲
15,24016,840

 (فرابورس)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۳۰.۹
قدرت پول روز جاری۹.۴
10,83011,970

 (بورس)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۲۷.۳
قدرت پول روز جاری۱.۲
18,74020,700

 (بازار پایه)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۲۶.۴
قدرت پول روز جاری۱.۲
1,5281,622

 (بورس)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۲۶.۴
قدرت پول روز جاری۱.۷
12,53013,830

 (بورس)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۲۵.۷
قدرت پول روز جاری۱.۲
23,27025,710

 (فرابورس)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۲۵.۶
قدرت پول روز جاری۱.۵
15,94017,600

 (بازار پایه)
00:33:45 1400/10/28
درصد اصلاح-۲۵.۲
قدرت پول روز جاری۱۰.۹
7,0707,810