فیلتر هوشمند - 🔥 اصلاح قیمتی و ورود پول هوشمند

 (بورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۵۱.۹
قدرت پول روز جاری۱.۵
14,22015,700

 (بورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۵۰.۸
قدرت پول روز جاری۵۲.۲
458506

 (بورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۴۸.۵
قدرت پول روز جاری۲۰.۱
453499

 (بورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۴۸.۱
قدرت پول روز جاری۱.۲
18,39020,310

 (بورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۴۵.۲
قدرت پول روز جاری۲۳.۳
456504

 (بورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۴۴.۸
قدرت پول روز جاری۱.۱
21,90024,200

 (فرابورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۴۱.۶
قدرت پول روز جاری۹.۰
18,44220,382

 (فرابورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۴۰.۸
قدرت پول روز جاری۱.۷
29,10032,162

 (بازار پایه)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۳۹.۹
قدرت پول روز جاری۱.۵
7,9588,450

 (بازار پایه)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۳۹.۴
قدرت پول روز جاری۱.۴
1,8061,878

 (بورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۳۸.۵
قدرت پول روز جاری۱.۳
85,19094,150

 (فرابورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۳۷.۷
قدرت پول روز جاری۱.۱
32,20135,589

 (بورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۳۶.۰
قدرت پول روز جاری۱.۱
18,68020,640

 (بورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۳۵.۶
قدرت پول روز جاری۱.۲
12,28013,560

 (فرابورس)
13:55:07 1400/05/10
درصد اصلاح-۳۵.۴
قدرت پول روز جاری۱.۲
5,0565,588