فیلتر هوشمند - 🔥 اصلاح قیمتی و ورود پول هوشمند

 (فرابورس)
00:22:02 1401/07/10
درصد اصلاح-۳۸.۵
قدرت پول روز جاری۳.۵
22,10025,400

 (فرابورس)
00:22:02 1401/07/10
درصد اصلاح-۳۷.۸
قدرت پول روز جاری۴.۶
8,0509,250

 (بورس)
00:22:02 1401/07/10
درصد اصلاح-۳۷.۵
قدرت پول روز جاری۱.۶
1,7701,956

 (بورس)
00:22:02 1401/07/10
درصد اصلاح-۳۵.۴
قدرت پول روز جاری۱.۷
37,95041,930

 (فرابورس)
00:22:02 1401/07/10
درصد اصلاح-۳۰.۶
قدرت پول روز جاری۲.۰
5,3706,170

 (فرابورس)
00:22:02 1401/07/10
درصد اصلاح-۲۹.۹
قدرت پول روز جاری۲.۴
6,9407,980

 (بورس)
00:22:02 1401/07/10
درصد اصلاح-۲۸.۲
قدرت پول روز جاری۳.۵
10,64011,760

 (بورس)
00:22:02 1401/07/10
درصد اصلاح-۲۷.۳
قدرت پول روز جاری۱.۲
3,6103,988