فیلتر هوشمند - 🔥 ورود پول هوشمند با حجم و استمرار

 (بازار پایه)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۴.۵
14,97615,902

 (بورس)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳.۰
1,6411,813

 (فرابورس)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۱
33,36136,871

 (بورس)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۱
2,0952,315

 (فرابورس)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۸
94,091103,995

 (بورس)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۱
12,98014,340

 (بورس)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۰
23,25025,690

 (بورس)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۳
32,78036,220

 (بازار پایه)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۱
7,6958,169

 (بورس)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۸
25,23027,870

 (بازار پایه)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۵
17,50018,582

 (بورس)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۴
10,39011,470

 (بورس)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۴
74,33082,150

 (بورس)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۳
14,22015,700

 (بورس)
13:58:29 1400/05/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۳
28,83031,850