فیلتر هوشمند - 🔥 ورود پول هوشمند با حجم و استمرار

 (فرابورس)
00:25:27 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵.۷
912,2221,008,244

 (بورس)
00:25:27 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵.۱
8,0608,900

 (فرابورس)
00:25:27 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۷
2,8333,131

 (فرابورس)
00:25:27 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۵
50,20055,400

 (بورس)
00:25:27 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۴
9,06010,000

 (بازار پایه)
00:25:27 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۰
13,72014,560

 (فرابورس)
00:25:27 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۴
4,5245,204