فیلتر هوشمند - 🔥 ورود پول هوشمند با حجم و استمرار

 (بازار پایه)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳۴.۱
74,34478,942

 (بورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۵.۹
18,84020,820

 (فرابورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۱.۷
20,64522,817

 (بورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۱.۰
9,62010,620

 (فرابورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۰.۸
52,58158,115

 (بورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۰.۷
9,10010,040

 (بورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۸.۶
44,06048,680

 (بورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۷.۴
23,52025,980

 (بورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۷.۰
19,22021,240

 (بورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۶.۶
50,78056,120

 (بورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳.۰
183,960203,320

 (بورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۴
38,76042,840

 (بورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۹
9,87010,890

 (بورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۶
8,8509,770

 (بورس)
08:32:46 1399/11/05
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۳
10,15011,210