فیلتر هوشمند - 🔥 ورود پول هوشمند با حجم و استمرار

 (بورس)
13:59:17 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴.۴
16,76018,520

 (بورس)
13:59:18 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۴
24,10026,620

 (بورس)
13:59:18 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۳
4,6675,157