فیلتر هوشمند - 🔥 ورود پول هوشمند با حجم و استمرار

 (بازار پایه)
00:36:39 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳.۸
7,0707,810

 (فرابورس)
00:36:39 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۸
30,45033,650

 (بورس)
00:36:39 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۱
24,00026,520

 (بورس)
00:36:39 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۹
2,4132,665

 (بورس)
00:36:39 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۵
5,9206,540

 (بورس)
00:36:39 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۳
13,29014,670

 (فرابورس)
00:36:39 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۳
26,85029,650

 (بورس)
00:36:39 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱.۲
4,0844,512