فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی هفتگی

شلعاب

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۳۹
12,81014,150

دزهراوی

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۸
6,8007,500

آبادا

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۷
10,40011,480

لوتوس

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۶
7,2808,040

غسالم

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۶
3,2823,626

والبر

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۵
13,44014,840

ولساپا

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۵
2,7393,027

سقاین

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۴
55,79061,650

وتوصا

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۴
9,61010,610

غگرجی

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۳
15,64017,280

شپاکسا

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۳
23,11025,530

وسیستا

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۳
646714

شوینده

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۳
22,04024,360

فروی

 (فرابورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۳
48,31853,404

کماسه

 (بورس)
13:04:11 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۳
29,30032,380