فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی هفتگی

بنو

 (فرابورس)
20:54:25 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۴۸
10,83011,970

سدبیر

 (فرابورس)
20:54:25 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۴۵
43,67748,273

وسدید

 (بازار پایه)
20:54:25 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۴۳
1,5351,661

سکارون

 (بازار پایه)
20:54:25 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۴۰
101,976108,282

سلار

 (بازار پایه)
20:54:25 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۴۰
33,07835,124

آپ

 (بورس)
20:54:25 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۳۷
10,16011,220

وسکرشا

 (بورس)
20:54:25 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۳۷
791873

پلاست

 (بازار پایه)
20:54:25 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۳۶
44,42647,174

وآتوس

 (بازار پایه)
20:54:25 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۳۵
27,64529,355

غمهرا

 (بورس)
20:54:25 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۳۴
68,89076,130

لازما

 (بازار پایه)
20:54:26 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۳۴
21,68023,020

حآسا

 (فرابورس)
20:54:26 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۳۱
22,36624,720

ثامان

 (بورس)
20:54:26 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۳۰
13,87015,330

سهرمز

 (بورس)
20:54:26 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۸
16,21017,910

غالبر

 (بورس)
20:54:26 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۶
12,78014,120