فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی هفتگی

سفار

 (بورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۳
141,440156,320

خکمک

 (بورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۳
34,70038,340

غبهنوش

 (بورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۲
79,41087,750

فلامی

 (بورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۲
42,90047,400

خموتور

 (بورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۲
24,91027,530

ثجوان

 (بازار پایه)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۲
12,90613,704

زبینا

 (فرابورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۲
38,79642,878

کلوند

 (بورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۲
32,82036,260

غدام

 (بورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۱
419,410463,550

غنوش

 (بورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۱
62,08068,600

کپرور

 (فرابورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۱
43,61148,201

لخزر

 (بورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۱
150,910166,790

کماسه

 (بورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۱
49,04054,200

وایران

 (بورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۱
13,69015,130

وآذر

 (بورس)
04:50:49 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۰
108,070119,430