فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی هفتگی

بکاب

 (بورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۳۴
149,510165,230

مفاخر

 (فرابورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۳۱
34,30037,910

ریشمک

 (فرابورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۹
33,03836,514

حآسا

 (فرابورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۸
15,69217,342

قچار

 (فرابورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۸
10,41111,505

کسرام

 (بورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۷
4,2024,644

سیلام

 (بورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۷
6,3707,030

کپشیر

 (بورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۶
13,30014,700

غدام

 (بورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۶
149,800165,560

کدما

 (بورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۵
105,170116,230

ثالوند

 (فرابورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۵
12,79714,143

سبزوا

 (فرابورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۵
2,8863,188

خزر

 (بورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۵
15,25016,850

وآذر

 (بورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۴
45,46050,240

گدنا

 (فرابورس)
05:35:02 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۴
15,48617,116