فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی هفتگی

ثنظام

 (بازار پایه)
01:34:11 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۴
13,09013,890

کلر

 (فرابورس)
01:34:11 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۱
79,70088,000

غشصفا

 (بورس)
01:34:11 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۱
17,23019,030

کویر

 (بورس)
01:34:11 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۰
4,1524,588

تپولا

 (بازار پایه)
01:34:12 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۰
12,00013,260

خفناور

 (بازار پایه)
01:34:12 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۰
28,60030,300

شسینا

 (بورس)
01:34:12 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۹
2,1662,392

فسرب

 (بورس)
01:34:12 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۹
1,5031,661

خمحور

 (بورس)
01:34:12 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۹
2,5712,841

سفارود

 (بازار پایه)
01:34:12 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۸
11,30012,240

شکف

 (بازار پایه)
01:34:12 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۸
69,20074,900

فنرژی

 (بازار پایه)
01:34:12 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۸
8,6009,300

انرژی3

 (بورس)
01:34:12 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۷
64,34071,100

شلعاب

 (بورس)
01:34:12 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۷
4,5805,060

خموتور

 (بورس)
01:34:12 1400/10/28
بازدهی هفتگی (درصد)-۱۷
3,9294,341