فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی هفتگی

ممسنی

 (بازار پایه)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۳۰
10,21010,830

سکرد

 (بورس)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۹
6,8107,510

کازرو

 (بازار پایه)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۷
8,9809,520

ثغرب

 (فرابورس)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۶
7,1108,170

ساربیل

 (بورس)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۵
26,60029,380

غاذر

 (بورس)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۴
36,50040,340

شپاکسا

 (بورس)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۳
1,5511,783

گکیش

 (بازار پایه)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۲
20,95022,150

برکت

 (بورس)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۲
10,61012,190

بکهنوج

 (فرابورس)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۲
1,0691,181

قشیر

 (فرابورس)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۲
4,7105,410

کترام

 (بورس)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۱
7,3108,070

ثفارس

 (بورس)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۱
7,5308,310

کمنگنز

 (بورس)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۰
9,28010,240

شاملا

 (بورس)
01:25:05 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)-۲۰
8,1709,030