فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی هفتگی

ثامید

 (بورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۸
1,9902,190

سنیر

 (بورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۵
183,960203,320

فجر

 (بورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۵
54,68060,420

بوعلی

 (بورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۵
44,06048,680

زاگرس

 (فرابورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۵
179,898198,834

شپدیس

 (بورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۵
85,78094,800

وخارزم

 (بورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۴
8,8509,770

آریا

 (فرابورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۴
79,70888,098

دتماد

 (بورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۴
50,78056,120

فخوز

 (بورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۴
12,54013,840

فولاد

 (بورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۴
10,15011,210

بگیلان

 (فرابورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۴
20,64522,817

خگستر

 (بورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۴
2,8703,170

لسرما

 (بورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۳
27,14029,980

شبندر

 (بورس)
04:47:48 1399/11/05
بازدهی هفتگی (درصد)۱۳
18,84020,820