فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی هفتگی

شکام

 (فرابورس)
05:30:09 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۵۵
35,63539,385

توسن

 (فرابورس)
05:30:09 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۴۳
14,21915,715

خراسان

 (بورس)
05:30:09 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۳۵
112,390124,210

تکشا

 (بورس)
05:30:09 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۳۴
40,75045,030

غشصفا

 (بورس)
05:30:09 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۳۴
37,76041,720

زاگرس

 (فرابورس)
05:30:09 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۲۹
312,316345,190

ویسا

 (بازار پایه)
05:30:09 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۲۸
6,3727,042

شرنگی

 (بازار پایه)
05:30:09 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۲۷
146,673155,745

شفارا

 (بازار پایه)
05:30:09 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۲۶
8,3388,852

دیران

 (بورس)
05:30:09 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۲۴
32,11035,490

شلرد

 (بازار پایه)
05:30:09 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۲۳
9,70710,307

خنصیر

 (بورس)
05:30:09 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۲۳
23,75026,230

ثتران

 (فرابورس)
05:30:10 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۲۳
4,0324,456

شاوان

 (فرابورس)
05:30:10 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۲۲
136,234150,574

تمحرکه

 (بازار پایه)
05:30:10 1400/07/26
بازدهی هفتگی (درصد)۲۱
17,14418,948