فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی هفتگی

سپید

 (بورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۷۹
29,23032,290

کالا

 (بورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۴۷
24,13026,670

کدما

 (بورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۴۶
199,530220,530

غگیلا

 (فرابورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۴۲
20,48222,638

شاراک

 (بورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۳۶
34,37037,970

خفنر

 (بورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۳۲
7,2307,990

مداران

 (بورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۲۹
22,30024,640

سقاین

 (بورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۲۸
65,61072,510

بالاس

 (فرابورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۲۸
40,44044,696

بساما

 (فرابورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۲۶
27,53330,431

کگل

 (بورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۲۶
20,92023,120

غشان

 (بورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۲۶
5,8906,490

غگلپا

 (فرابورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۲۴
69,82477,172

بپاس

 (فرابورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۲۴
59,72566,011

فباهنر

 (بورس)
20:49:57 1400/05/11
بازدهی هفتگی (درصد)۲۴
25,48028,160