فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی هفتگی

ثپرديس

 (فرابورس)
09:00:25 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۴
14,09016,210

وپخش

 (بورس)
09:00:25 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۴
26,62030,620

ولملت

 (بورس)
09:00:25 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۳
6,1207,020

خچرخش

 (بورس)
09:00:25 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۳
25,51029,330

غگلپا

 (فرابورس)
09:00:26 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۳
41,90048,200

حآسا

 (فرابورس)
09:00:26 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۲
14,14016,260

فروس

 (بورس)
09:00:26 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۲
8,1809,400

وتوصا

 (بورس)
09:00:26 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۱
11,44013,160

وكبهمن

 (فرابورس)
09:00:27 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۰
4,1634,789

زشريف

 (فرابورس)
09:00:27 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۰
6,6307,610

ثفارس

 (بورس)
09:00:27 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۰
29,79032,910

خريخت

 (بورس)
09:00:27 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۰
5,3705,930

وايران

 (بورس)
09:00:27 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۱۰
6,5007,460

دفرا

 (بورس)
09:00:28 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۹
38,08042,080

ثتران

 (فرابورس)
09:00:28 1402/03/18
بازدهی هفتگی (درصد)۹
6,0106,630