فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی هفتگی

گدنا

 (فرابورس)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۵۶
4,5245,204

ولشرق

 (فرابورس)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۳۶
2,6223,016

کورز

 (بازار پایه)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۳۴
185,900197,300

گکوثر

 (فرابورس)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۳۳
2,0472,261

سفاسی

 (بازار پایه)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۳۲
3,5033,719

بتک

 (بازار پایه)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۳۰
276,500287,700

وسالت

 (بازار پایه)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۲۹
66,25070,250

خمحور

 (بورس)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۲۶
3,7654,161

شلیا

 (بازار پایه)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۲۵
31,45033,350

فمراد

 (بورس)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۲۳
39,35043,490

ختور

 (بورس)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۲۱
4,4565,126

فالوم

 (بازار پایه)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۲۰
14,64015,540

قنقش

 (بازار پایه)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۱۹
133,700141,900

وثوق

 (بازار پایه)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۱۸
9,2609,820

بکاب

 (بورس)
01:20:55 1401/07/10
بازدهی هفتگی (درصد)۱۷
27,64030,540