فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی هفتگی

وسالت

 (بازار پایه)
21:29:59 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۳۱
1,4741,628

فبستم

 (بازار پایه)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۳۱
1,0821,194

سخواف

 (بازار پایه)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۲۶
7,0707,810

قتربت

 (بازار پایه)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۲۳
60,70067,000

خکاوه

 (بازار پایه)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۲۲
4,2344,494

زقیام

 (فرابورس)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۲۱
1,4461,598

توسن

 (فرابورس)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۲۱
23,40025,800

شسم

 (بازار پایه)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۸
112,700119,600

فنورد

 (بورس)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۶
177,460196,120

شمواد

 (بازار پایه)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۵
47,80051,700

وثخوز

 (بازار پایه)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۳
29,15032,150

قیستو

 (بازار پایه)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۳
22,45023,750

حتوکا

 (بورس)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۳
12,56013,880

ساینا

 (فرابورس)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۳
86,50095,600

غپآذر

 (فرابورس)
21:30:00 1400/10/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۲
30,45033,650