فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی هفتگی

فجر

 (بورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۷
63,12069,760

فگستر

 (فرابورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۵
6,4717,151

فنورد

 (بورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۵
155,040171,360

سپ

 (بورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۴
24,10026,620

ومعادن

 (بورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۴
7,6608,460

میدکو

 (فرابورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۳
33,96637,540

شبندر

 (بورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۲
21,27023,490

ما

 (بورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۲
7,8808,700

فارس

 (بورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۲
8,7609,680

سامان

 (بازار پایه)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۱
8,7859,327

شیران

 (بورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۰
20,40022,540

ارفع

 (فرابورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۰
13,77815,228

کچاد

 (بورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۱۰
21,43023,670

وساپا

 (بورس)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۹
4,8365,344

آریان

 (بازار پایه)
12:59:32 1400/02/27
بازدهی هفتگی (درصد)۹
9,78210,810