فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ۳ ماهه

حسیر

 (فرابورس)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۶۳
14,77016,310

دیران

 (بورس)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۵
14,83016,390

غشصفا

 (بورس)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۵
17,23019,030

ثاژن

 (بازار پایه)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۵
3,9144,072

وگستر

 (فرابورس)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۲
4,5405,016

سنیر

 (بورس)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۰
24,54027,120

ثنظام

 (بازار پایه)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۹
13,09013,890

توریل

 (فرابورس)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۹
6,8607,580

آ س پ

 (فرابورس)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۸
4,8905,390

خموتور

 (بورس)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۸
3,9294,341

چکاوه

 (بورس)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۷
7,1507,890

کدما

 (بورس)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۷
55,42061,240

ثتوسا

 (بازار پایه)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۷
11,69012,410

بنو

 (فرابورس)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۷
5,6306,210

سصفها

 (بورس)
01:32:23 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۷
22,48024,840