فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ۳ ماهه

سکارون

 (بازار پایه)
05:32:34 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۶۵
59,47565,735

وسدید

 (بازار پایه)
05:32:34 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۶۲
9921,052

غدام

 (بورس)
05:32:34 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۶۱
149,800165,560

وسکرشا

 (بورس)
05:32:34 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۶۱
479529

سدبیر

 (فرابورس)
05:32:34 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۹
32,98036,450

خزر

 (بورس)
05:32:34 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۸
15,25016,850

ثالوند

 (فرابورس)
05:32:34 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۸
12,79714,143

غمهرا

 (بورس)
05:32:34 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۶
49,85055,090

ولراز

 (بازار پایه)
05:32:34 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۵
22,93825,352

کپشیر

 (بورس)
05:32:34 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۵
13,30014,700

ثرود

 (فرابورس)
05:32:34 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۵
8,6979,611

غفارس

 (فرابورس)
05:32:35 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۴
7,9538,789

دحاوی

 (بازار پایه)
05:32:35 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۴
5,4075,741

کتوکا

 (فرابورس)
05:32:35 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۳
13,44714,861

حپترو

 (بورس)
05:32:35 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۳
24,91027,530