فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ۳ ماهه

بنو

 (فرابورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۶۴
10,83011,970

خزر

 (بورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۶۱
17,51019,350

شلعاب

 (بورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۶۰
8,6609,560

غویتا

 (فرابورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۴
8,0818,931

غاذر

 (بورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۱
26,83029,650

کاذر

 (بورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۱
14,82016,360

تشتاد

 (بازار پایه)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۰
7,7638,243

حآسا

 (فرابورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۰
22,36624,720

سدور

 (بورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۹
9,59010,590

فالوم

 (بازار پایه)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۹
18,20219,326

چفیبر

 (بورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۹
6,8407,540

سدبیر

 (فرابورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۸
43,67748,273

وسکرمان

 (بورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۸
481531

کفرا

 (بورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۸
22,75025,130

کساپا

 (بورس)
20:52:07 1400/05/11
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۸
19,21021,230