فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ۳ ماهه

شفن

 (بورس)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۴
5,0205,760

سکرد

 (بورس)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۴
6,8107,510

ثقزوی

 (بازار پایه)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۳
7,1607,600

کمنگنز

 (بورس)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۲
9,28010,240

غاذر

 (بورس)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۲
36,50040,340

سلار

 (بازار پایه)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۰
23,85025,250

تکشا

 (بورس)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۰
21,11023,330

دسانکو

 (فرابورس)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۹
5,9806,860

پلاست

 (بازار پایه)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۹
7,7808,260

فخوز

 (بورس)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۹
2,0922,406

وملل

 (فرابورس)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۸
2,2522,488

ددانا

 (فرابورس)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۸
22,10025,400

بپیوند

 (فرابورس)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۷
8,0509,250

قثابت

 (بورس)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۷
1,7701,956

سخواف

 (بازار پایه)
01:22:59 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۷
5,2605,580