فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ۳ ماهه

لپارس

 (بورس)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۶۹
97,760108,040

کفپارس

 (بورس)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۹
4,5705,050

ثشاهد

 (بورس)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۸
17,84019,700

وپویا

 (فرابورس)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۶
5,6816,277

بزاگرس

 (فرابورس)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۶
7,5038,291

وملی

 (بورس)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۵
199,220220,180

کحافظ

 (بورس)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۵
12,51013,810

ثتوسا

 (بازار پایه)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۳
40,89143,419

ورازی

 (بازار پایه)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۳
7,8188,640

خزامیا

 (بورس)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۰
8,0308,870

فوکا

 (بازار پایه)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۹
12,63913,419

ثباغ

 (فرابورس)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۹
18,94420,938

حسیر

 (فرابورس)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۸
15,71517,369

ثغرب

 (فرابورس)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۸
8,2009,062

پدرخش

 (بورس)
04:49:12 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۸
140,420155,200