فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ۳ ماهه

تماوند

 (بازار پایه)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۷۲
4,9135,215

کلوند

 (بورس)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۵۵
20,84023,020

سدور

 (بورس)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۵
11,40012,600

وثنو

 (بازار پایه)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۱
4,3784,648

گشان

 (بازار پایه)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۰
21,55323,349

فمراد

 (بورس)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۴۰
83,93092,750

سخزر

 (بورس)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۸
18,46020,400

توریل

 (فرابورس)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۷
15,50117,131

وثوق

 (بازار پایه)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۷
16,43817,454

درهآور

 (فرابورس)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۶
27,28830,160

پرداخت

 (بورس)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۶
22,17024,490

کماسه

 (بورس)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۵
29,30032,380

وخارزم

 (بورس)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۳
4,0664,494

کفپارس

 (بورس)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۲
3,0633,385

بمیلا

 (بازار پایه)
13:01:40 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)-۳۲
13,04513,851