فیلتر هوشمند - صف خرید

عاليس

 (فرابورس)
11:57:44 1402/03/18
تعداد صف۱۰.۰ هزار
ارزش صف (تومان)۱۹۵.۳۹ میلیارد
21,50023,700

زفجر

 (فرابورس)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۶.۰۳ هزار
ارزش صف (تومان)۹۵.۷۸ میلیارد
19,36021,380

ثفارس

 (بورس)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۵۴۲
ارزش صف (تومان)۶۵.۹ میلیارد
29,79032,910

وسديد

 (بازار پایه)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۶۳۷
ارزش صف (تومان)۳۲.۱۴ میلیارد
4,3334,599

وبرق

 (بازار پایه)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۲۰۰
ارزش صف (تومان)۲۴.۴۴ میلیارد
68,55072,750

ثپرديس

 (فرابورس)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۲۳۲
ارزش صف (تومان)۲۴.۱۷ میلیارد
14,09016,210

گوهران

 (فرابورس)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۲۰۹
ارزش صف (تومان)۲۰.۶ میلیارد
5,1605,700

ثنور

 (بازار پایه)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۲۴۵
ارزش صف (تومان)۱۷.۷۸ میلیارد
7,2207,660

زفكا

 (فرابورس)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۲۰۶
ارزش صف (تومان)۱۵.۸۸ میلیارد
19,95022,950

ميهن

 (فرابورس)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۲۱۰
ارزش صف (تومان)۱۳.۵۵ میلیارد
10,58011,680

ودانا

 (بازار پایه)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۱۲۲
ارزش صف (تومان)۱۰.۹۷ میلیارد
6,6707,070

كگاز

 (بورس)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۱۰۸
ارزش صف (تومان)۱۰.۳۶ میلیارد
36,48040,300

غاذر

 (بورس)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۱۹۰
ارزش صف (تومان)۸.۲۷ میلیارد
20,86023,040

كيسون

 (بازار پایه)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۲۰۲
ارزش صف (تومان)۷.۷۲ میلیارد
2,0702,198

پلاسك

 (بورس)
11:57:45 1402/03/18
تعداد صف۲۳۵
ارزش صف (تومان)۷.۴۴ میلیارد
9,33010,310