فیلتر هوشمند - صف خرید

شپنا

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۵.۹ هزار
ارزش صف (تومان)۲۶۷.۹۶ میلیارد
9,10010,040

سپیدار

 (فرابورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۵.۸۴ هزار
ارزش صف (تومان)۱۱۴.۸۴ میلیارد
43,24347,793

شبندر

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۲.۱۲ هزار
ارزش صف (تومان)۹۰.۹۱ میلیارد
18,84020,820

وتجارت

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۳.۶۹ هزار
ارزش صف (تومان)۹۰.۲۵ میلیارد
2,4202,660

شتران

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۴.۳۵ هزار
ارزش صف (تومان)۸۶.۴۲ میلیارد
7,5108,290

شستا

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۵.۶۷ هزار
ارزش صف (تومان)۷۷.۰۸ میلیارد
19,22021,240

شکبیر

 (بازار پایه)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۱۶۳
ارزش صف (تومان)۷۵.۵۶ میلیارد
74,34478,942

شبریز

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۹۸۸
ارزش صف (تومان)۷۵.۴۵ میلیارد
22,57024,930

فملی

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۵.۲ هزار
ارزش صف (تومان)۶۰.۸۹ میلیارد
9,87010,890

وپارس

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۱.۷۲ هزار
ارزش صف (تومان)۵۳.۱۳ میلیارد
2,6802,960

فولاد

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۴.۱۱ هزار
ارزش صف (تومان)۴۹.۹۳ میلیارد
10,15011,210

خساپا

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۳.۷۸ هزار
ارزش صف (تومان)۴۷.۲۳ میلیارد
1,9502,150

وبملت

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۱.۸۴ هزار
ارزش صف (تومان)۴۷.۰۹ میلیارد
3,5903,950

خودرو

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۴.۰ هزار
ارزش صف (تومان)۴۵.۶۲ میلیارد
2,4402,680

وسکاب

 (بورس)
08:05:57 1399/11/05
تعداد صف۶۴۹
ارزش صف (تومان)۴۳.۹۸ میلیارد
5,4906,050