فیلتر هوشمند - صف خرید

سپید

 (بورس)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۵.۵۶ هزار
ارزش صف (تومان)۲۳۲.۳۳ میلیارد
27,84030,760

وهامون

 (فرابورس)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۱۰.۰ هزار
ارزش صف (تومان)۷۵.۳۹ میلیارد
1,8982,096

آریان

 (بازار پایه)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۳۰۰
ارزش صف (تومان)۵۸.۲۱ میلیارد
13,66614,510

پترول

 (بورس)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۱.۳ هزار
ارزش صف (تومان)۴۵.۷ میلیارد
9,0309,970

فرابورس

 (فرابورس)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۹۶۸
ارزش صف (تومان)۳۹.۴۲ میلیارد
15,94117,617

شکبیر

 (بازار پایه)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۱۶۵
ارزش صف (تومان)۲۴.۶۵ میلیارد
80,39285,364

وپخش

 (بورس)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۳۳۷
ارزش صف (تومان)۱۸.۶۹ میلیارد
24,41026,970

شاراک

 (بورس)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۳۵۳
ارزش صف (تومان)۱۸.۱۵ میلیارد
32,78036,220

هجرت

 (فرابورس)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۱۳۰
ارزش صف (تومان)۱۵.۸۱ میلیارد
24,62627,218

مادیرا

 (فرابورس)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۳۴۲
ارزش صف (تومان)۱۴.۹۵ میلیارد
6,9397,669

کدما

 (بورس)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۱.۱ هزار
ارزش صف (تومان)۱۲.۵۴ میلیارد
190,030210,030

ثنور

 (بازار پایه)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۲۷۱
ارزش صف (تومان)۱۲.۴۲ میلیارد
7,0187,452

کالا

 (بورس)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۵۴۵
ارزش صف (تومان)۱۰.۲۳ میلیارد
23,51025,970

شکلر

 (بورس)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۱۵۳
ارزش صف (تومان)۸.۱۹ میلیارد
32,19035,570

کروی

 (بورس)
13:54:58 1400/05/10
تعداد صف۲۶۵
ارزش صف (تومان)۷.۹۵ میلیارد
23,25025,690