فیلتر هوشمند - صف خرید

انرژی3

 (بورس)
14:56:11 1400/07/27
تعداد صف۳.۱۱ هزار
ارزش صف (تومان)۲۰۰.۳۱ میلیارد
73,56081,300

سپید

 (بورس)
14:56:11 1400/07/27
تعداد صف۱۱۱
ارزش صف (تومان)۱۸.۷۳ میلیارد
50,18055,460

اخابر

 (بورس)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۱۸۲
ارزش صف (تومان)۱۷.۰۷ میلیارد
7,4108,170

های وب

 (بورس)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۱۷۵
ارزش صف (تومان)۱۵.۶۶ میلیارد
7,0607,800

آپ

 (بورس)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۳۲۴
ارزش صف (تومان)۱۲.۰۵ میلیارد
10,07011,130

واحصا

 (بازار پایه)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۱۱۰
ارزش صف (تومان)۱۰.۰۷ میلیارد
53,09756,381

حکشتی

 (بورس)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۳۷۸
ارزش صف (تومان)۹.۲۹ میلیارد
13,18014,560

ثنوسا

 (بورس)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۱۴۳
ارزش صف (تومان)۹.۲۲ میلیارد
6,4507,110

گنگین

 (بازار پایه)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۱۰۶
ارزش صف (تومان)۸.۵۴ میلیارد
23,72325,189

تپکو

 (بازار پایه)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۳۸۷
ارزش صف (تومان)۷.۱۹ میلیارد
2,5292,685

ونیکی

 (بورس)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۱۳۸
ارزش صف (تومان)۶.۹۷ میلیارد
10,12011,180

خکمک

 (بورس)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۱۲۶
ارزش صف (تومان)۶.۸۱ میلیارد
17,52019,360

وایران

 (بورس)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۲۳۵
ارزش صف (تومان)۶.۱۷ میلیارد
4,6735,163

شخارک

 (بورس)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۱۷۵
ارزش صف (تومان)۶.۱۴ میلیارد
58,64064,800

غکورش

 (بورس)
14:56:12 1400/07/27
تعداد صف۱۳۰
ارزش صف (تومان)۵.۹۷ میلیارد
41,23045,570