فیلتر هوشمند - صف خرید

فگستر

 (فرابورس)
13:41:16 1400/02/27
تعداد صف۱۰.۰ هزار
ارزش صف (تومان)۱۳۳.۰۸ میلیارد
6,4717,151

آریان

 (بازار پایه)
13:41:16 1400/02/27
تعداد صف۳۱۹
ارزش صف (تومان)۴۳.۶۳ میلیارد
9,78210,810

خفولا

 (بازار پایه)
13:41:16 1400/02/27
تعداد صف۲۲۲
ارزش صف (تومان)۲۳.۱۵ میلیارد
41,79944,383

گشان

 (بازار پایه)
13:41:16 1400/02/27
تعداد صف۹۰۹
ارزش صف (تومان)۱۳.۸۷ میلیارد
21,55323,349

وسالت

 (بازار پایه)
13:41:16 1400/02/27
تعداد صف۳۲۵
ارزش صف (تومان)۷.۷۶ میلیارد
1,0771,143

شصدف

 (فرابورس)
13:41:16 1400/02/27
تعداد صف۴۲۵
ارزش صف (تومان)۴.۹۷ میلیارد
30,37933,575

شپلی

 (بازار پایه)
13:41:16 1400/02/27
تعداد صف۱۰۳
ارزش صف (تومان)۴.۴۱ میلیارد
7,6267,936