فیلتر هوشمند - صف خرید

تفارس

 (بازار پایه)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۳۶۲
ارزش صف (تومان)۲۰.۷۶ میلیارد
5,8106,150

دی

 (فرابورس)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۲.۰۲ هزار
ارزش صف (تومان)۱۸.۶۵ میلیارد
646714

بکاب

 (بورس)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۲۶۸
ارزش صف (تومان)۱۲.۹۶ میلیارد
22,23024,550

کالا

 (بورس)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۳۰۲
ارزش صف (تومان)۱۰.۳۸ میلیارد
12,63014,230

خکاوه

 (بازار پایه)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۱۷۲
ارزش صف (تومان)۶.۳۳ میلیارد
9,0609,620

کایزد

 (فرابورس)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۲۴۴
ارزش صف (تومان)۵.۴۴ میلیارد
14,40015,900

آبین

 (بازار پایه)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۱۷۴
ارزش صف (تومان)۴.۷۲ میلیارد
7,0507,470

ورنا

 (بورس)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۱۰۴
ارزش صف (تومان)۴.۰۵ میلیارد
4,7835,393

دحاوی

 (بازار پایه)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۱۱۱
ارزش صف (تومان)۳.۶۶ میلیارد
5,8106,150

خچرخش

 (بورس)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۱۱۰
ارزش صف (تومان)۳.۰۸ میلیارد
13,75015,490

تاتمس

 (بازار پایه)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۲۳۷
ارزش صف (تومان)۲.۸۸ میلیارد
127,650135,450

وتعاون

 (فرابورس)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۱۰۳
ارزش صف (تومان)۸۸۹.۴۳ میلیون
1,0381,146

نشار

 (بازار پایه)
15:22:16 1401/05/18
تعداد صف۳۵۷
ارزش صف (تومان)۳.۵۷ میلیون
11