فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ماهیانه

خزر

 (بورس)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۵۳
17,10018,880

وسکرمان

 (بورس)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۸
458506

غاذر

 (بورس)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۷
26,98029,820

غبهار

 (بازار پایه)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۷
17,66919,527

سدبیر

 (فرابورس)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۶
43,76948,375

سفاسی

 (بازار پایه)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۵
7,5818,049

وسدید

 (بازار پایه)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۴
1,5701,634

آ س پ

 (فرابورس)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۴
8,6909,604

وسهرمز

 (بورس)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۲
456504

شسینا

 (بورس)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۲
69,81077,150

چفیبر

 (بورس)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۲
6,6707,370

غپاک

 (بورس)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۰
16,50018,220

غمهرا

 (بورس)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۹
70,31077,710

حآسا

 (فرابورس)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۹
23,21225,654

فلامی

 (بورس)
16:47:53 1400/05/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۹
24,19026,730