فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ماهیانه

کدما

 (بورس)
05:31:21 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۵۲
105,170116,230

تپکو

 (بازار پایه)
05:31:21 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۵۱
2,4962,650

غدام

 (بورس)
05:31:21 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۸
149,800165,560

غفارس

 (فرابورس)
05:31:21 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۵
7,9538,789

ثالوند

 (فرابورس)
05:31:21 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۴
12,79714,143

کتوکا

 (فرابورس)
05:31:21 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۳
13,44714,861

وهامون

 (فرابورس)
05:31:21 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۱
2,8353,133

وثخوز

 (بازار پایه)
05:31:21 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۰
32,78236,232

تکمبا

 (بورس)
05:31:21 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۰
4,5385,014

زماهان

 (فرابورس)
05:31:21 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۰
8,4029,286

ثاصفا

 (بازار پایه)
05:31:22 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۰
13,69514,541

سنیر

 (بورس)
05:31:22 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۹
109,390120,890

ثرود

 (فرابورس)
05:31:22 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۹
8,6979,611

سکارون

 (بازار پایه)
05:31:22 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۹
59,47565,735

زمگسا

 (بورس)
05:31:22 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۹
17,86019,740