فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ماهیانه

سکرد

 (بورس)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۵۲
6,8107,510

مداران

 (بورس)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۸
15,62017,260

غاذر

 (بورس)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۸
36,50040,340

پلاست

 (بازار پایه)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۵
7,7808,260

آینده

 (بازار پایه)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۰
7,6808,140

کمنگنز

 (بورس)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۰
9,28010,240

فگستر

 (فرابورس)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۹
6,3707,310

وبرق

 (بازار پایه)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۷
44,25046,950

مفاخر

 (فرابورس)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۶
32,05036,850

فنورد

 (بورس)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۶
15,08016,660

لبوتان

 (بورس)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۶
8,5109,390

کچاد

 (بورس)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۴
9,65011,090

حریل

 (فرابورس)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۴
2,4442,810

برکت

 (بورس)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۴
10,61012,190

ثقزوی

 (بازار پایه)
01:21:58 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۴
7,1607,600