فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ماهیانه

زدشت

 (فرابورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۳
31,08534,357

غبهنوش

 (بورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۲
79,41087,750

ورازی

 (بازار پایه)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۱
7,8188,640

بپیوند

 (فرابورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۰
16,43118,159

تلیسه

 (فرابورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۷
4,4094,873

کفپارس

 (بورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۶
4,5705,050

گکوثر

 (فرابورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۵
3,1863,520

خزامیا

 (بورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۵
8,0308,870

شاروم

 (فرابورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۵
22,32924,679

تبرک

 (فرابورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۴
16,17017,872

شفا

 (بورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۴
44,75049,450

زمگسا

 (بورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۴
35,01038,690

ونیکی

 (بورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۳
12,39013,690

دشیمی

 (بورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۲
49,60054,820

غسالم

 (بورس)
04:48:30 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۲
4,2604,700