فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ماهیانه

ثنظام

 (بازار پایه)
01:31:33 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۰
13,09013,890

غشصفا

 (بورس)
01:31:33 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۹
17,23019,030

سدبیر

 (فرابورس)
01:31:33 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۸
32,15035,450

حسیر

 (فرابورس)
01:31:33 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۵
14,77016,310

فالوم

 (بازار پایه)
01:31:33 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۴
16,35017,350

شفا

 (بورس)
01:31:33 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۳
10,09011,150

حآفرین

 (فرابورس)
01:31:33 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۲
3,4443,806

واحصا

 (بازار پایه)
01:31:33 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۲
31,05032,950

سمایه

 (بازار پایه)
01:31:33 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۱
4,1474,403

ولملت

 (بورس)
01:31:34 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۰
2,5462,812

فنرژی

 (بازار پایه)
01:31:34 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۰
8,6009,300

سفارود

 (بازار پایه)
01:31:34 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۰
11,30012,240

خمحور

 (بورس)
01:31:34 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۰
2,5712,841

انرژی3

 (بورس)
01:31:34 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۰
64,34071,100

کویر

 (بورس)
01:31:34 1400/10/28
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۹
4,1524,588