فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ماهیانه

کلوند

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۵۳
20,84023,020

کدما

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۴۳
84,67093,570

شلعاب

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۹
12,81014,150

توریل

 (فرابورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۴
15,50117,131

کماسه

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۱
29,30032,380

کفپارس

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۳۰
3,0633,385

حتوکا

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۹
20,36022,500

زپارس

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۴
117,770130,150

لوتوس

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۴
7,2808,040

والبر

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۳
13,44014,840

غسالم

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۳
3,2823,626

کروی

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۳
21,82024,100

اخابر

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۳
7,9808,800

وتوصا

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۲
9,61010,610

آبادا

 (بورس)
13:00:36 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۲
10,40011,480