فیلتر هوشمند - کمترین بازدهی ماهیانه

بنیرو

 (بورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۵
5,1905,950

پدرخش

 (بورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۴
11,30012,480

غشصفا

 (بورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۲۰
19,27022,150

زپارس

 (بورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۱۹
51,54056,960

وثوق

 (بازار پایه)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۱۸
23,65025,050

ونیکی

 (بورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۱۸
7,6808,820

حتاید

 (بورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۱۷
6,3007,240

وکار

 (بورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۱۷
2,8293,253

حگهر

 (فرابورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۱۶
12,76014,680

کفپارس

 (بورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۱۵
6,2607,200

امین

 (بورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۱۴
7,2207,980

ولکار

 (بورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۱۴
8,4009,280

نوین

 (فرابورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۱۴
2,1692,495

سصفها

 (بورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۱۴
197,740218,540

کزغال

 (فرابورس)
05:55:38 1402/03/07
بازدهی ماهیانه (درصد)-۱۴
25,50029,300