فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی ۳ ماهه

چنوپا

 (بازار پایه)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۲۶.۲۶ میلیون
254,700270,400

وسالت

 (بازار پایه)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۳۵۷
66,25070,250

بتک

 (بازار پایه)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۷۳
276,500287,700

غناب

 (بازار پایه)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۷۰
332,550353,050

خوساز

 (بورس)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۸
11,72012,940

ثنظام

 (بازار پایه)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۶
23,55024,950

سکارون

 (بازار پایه)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۳
73,70078,200

غدشت

 (بورس)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۰
34,02037,600

کساپا

 (بورس)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۹
31,23034,510

فنرژی

 (بازار پایه)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۵
10,29010,710

گدنا

 (فرابورس)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۴
4,5245,204

زمگسا

 (بورس)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۴
30,49033,690

سفاسی

 (بازار پایه)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۳
3,5033,719

آبین

 (بازار پایه)
01:24:03 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۲
7,1507,590

ختور

 (بورس)
01:24:04 1401/07/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۲
4,4565,126