فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی ۳ ماهه

فگستر

 (فرابورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۳۷
13,73015,174

ولکار

 (بورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۰۲
3,9834,401

فکمند

 (بازار پایه)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۸۷
22,28223,660

لطیف

 (فرابورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۷۹
57,35763,393

نوری

 (بورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۷۷
86,33095,410

فتوسا

 (فرابورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۷۵
13,49814,918

شاراک

 (بورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۶۶
32,78036,220

غگیلا

 (فرابورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۶۳
19,51021,562

دلقما

 (بورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۶۳
38,99043,090

فجر

 (بورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۶۲
30,60033,820

کالا

 (بورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۶
23,51025,970

کگل

 (بورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۶
20,81022,990

شپدیس

 (بورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۵
138,860153,460

بوعلی

 (بورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۲
57,30063,320

البرز

 (بورس)
16:49:46 1400/05/10
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۲
2,4802,740