فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی ۳ ماهه

خزر

 (بورس)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۲۹۸
36,85040,710

سصفها

 (بورس)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۲۱۵
360,050397,930

واحصا

 (بازار پایه)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۲۱۱
52,52458,052

حآسا

 (فرابورس)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۲۰۹
43,99948,629

بکاب

 (بورس)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۹۸
435,630481,470

خفولا

 (بازار پایه)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۵۴
67,35171,517

سنیر

 (بورس)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۴۵
183,960203,320

شتوکا

 (فرابورس)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۴۲
62,74869,352

سلار

 (بازار پایه)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۴۱
65,71169,775

گدنا

 (فرابورس)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۴۰
33,82637,386

حتوکا

 (بورس)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۳۹
37,81041,770

دتوزیع

 (فرابورس)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۳۹
50,10255,374

ولراز

 (بازار پایه)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۳۶
51,61054,802

غصینو

 (فرابورس)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۳۳
80,35788,815

آرمان

 (بازار پایه)
04:50:03 1399/11/05
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۳۰
9,2899,863