فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی ۳ ماهه

توسن

 (فرابورس)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۶۵
23,40025,800

خبنیان

 (بازار پایه)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۶۲
1,3511,433

خعمرا

 (بازار پایه)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۶۲
6,0106,370

کباده

 (بازار پایه)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۸
31,75035,050

شرنگی

 (بازار پایه)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۶
218,450241,350

وسالت

 (بازار پایه)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۴
1,4741,628

فبستم

 (بازار پایه)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۰
1,0821,194

غناب

 (بازار پایه)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۵
141,350150,050

قتربت

 (بازار پایه)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۵
60,70067,000

خکمک

 (بورس)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۱
22,42024,760

کفرآور

 (بازار پایه)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۳۷
18,70019,840

غبهار

 (بازار پایه)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۳۷
18,97020,130

خکاوه

 (بازار پایه)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۳۷
4,2344,494

غاذر

 (بورس)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۳۷
33,39036,890

قنقش

 (بازار پایه)
01:33:16 1400/10/28
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۳۶
137,050142,550