فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی ۳ ماهه

رافزا

 (فرابورس)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۵۳
101,126111,770

غپاک

 (بورس)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۶۳
29,06032,100

سپ

 (بورس)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۲
24,10026,620

پلوله

 (بازار پایه)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۵۰
27,76829,484

اپال

 (بورس)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۴
16,76018,520

سدشت

 (بورس)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۲
66,32073,300

معیار

 (بازار پایه)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۴۱
58,72462,356

وپاسار

 (بورس)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۳۷
16,26017,960

ساراب

 (بورس)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۳۱
20,25022,370

شرنگی

 (بازار پایه)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۳۱
262,163278,379

بالبر

 (بورس)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۲۹
56,10062,000

دماوند

 (فرابورس)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۲۸
29,27932,361

فایرا

 (بورس)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۲۶
17,48019,320

چکاوه

 (بورس)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۲۴
17,46019,280

شکف

 (بازار پایه)
13:02:59 1400/02/27
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۲۰
98,934102,972