فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی ۳ ماهه

سپید

 (بورس)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۹۸
53,21058,810

حسیر

 (فرابورس)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۶۱
40,32544,569

لپارس

 (بورس)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۴۰
164,730182,050

دیران

 (بورس)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۲۱
32,11035,490

فرابورس

 (فرابورس)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۲۰
23,27725,727

شفارا

 (بازار پایه)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۱۱۷
8,3388,852

توسن

 (فرابورس)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۹۸
14,21915,715

شاراک

 (بورس)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۹۶
47,97053,010

شاوان

 (فرابورس)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۹۵
136,234150,574

خنصیر

 (بورس)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۹۴
23,75026,230

فکمند

 (بازار پایه)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۹۰
32,48934,497

مدیریت

 (فرابورس)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۸۴
9,0269,976

فنفت

 (بازار پایه)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۸۴
15,45816,414

کالا

 (بورس)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۸۱
32,61036,030

شکام

 (فرابورس)
05:33:49 1400/07/26
بازدهی ۳ ماهه (درصد)۷۶
35,63539,385