فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی ماهیانه

دماوند

 (فرابورس)
12:58:21 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۸
29,27932,361

وپاسار

 (بورس)
12:58:21 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۷
16,26017,960

شساخت

 (بازار پایه)
12:58:21 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۲
42,27644,890

ساراب

 (بورس)
12:58:21 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۷
20,25022,370

ما

 (بورس)
12:58:21 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۶
7,8808,700

میدکو

 (فرابورس)
12:58:21 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۵
33,96637,540

فنوال

 (بورس)
12:58:22 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۵
26,89029,710

پلوله

 (بازار پایه)
12:58:22 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۴
27,76829,484

سپ

 (بورس)
12:58:22 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۴
24,10026,620

فجر

 (بورس)
12:58:22 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۳
63,12069,760

واعتبار

 (بورس)
12:58:22 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۲
8,9809,920

فملی

 (بورس)
12:58:22 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۱
12,41013,710

فایرا

 (بورس)
12:58:22 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۱
17,48019,320

وکار

 (بورس)
12:58:22 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۰
2,6412,919

سمتاز

 (بازار پایه)
12:58:22 1400/02/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۸
23,24524,681