فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی ماهیانه

فمراد

 (بورس)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۷۵
39,35043,490

زمگسا

 (بورس)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۷۲
30,49033,690

وسالت

 (بازار پایه)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۹
66,25070,250

دانا

 (بورس)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۹
1,3011,495

سفاسی

 (بازار پایه)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۶
3,5033,719

بتک

 (بازار پایه)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۶
276,500287,700

گشان

 (بازار پایه)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۴
25,35026,850

فنرژی

 (بازار پایه)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۰
10,29010,710

گکوثر

 (فرابورس)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۹
2,0472,261

کورز

 (بازار پایه)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۸
185,900197,300

خوساز

 (بورس)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۷
11,72012,940

بالبر

 (بورس)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۶
49,16054,320

ولشرق

 (فرابورس)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۵
2,6223,016

شلیا

 (بازار پایه)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۳
31,45033,350

میهن

 (فرابورس)
01:19:53 1401/07/10
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۲
2,8333,131