فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی ماهیانه

چخزر

 (فرابورس)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۹۰
47,63352,645

سنیر

 (بورس)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۸۰
183,960203,320

دتوزیع

 (فرابورس)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۷۶
50,10255,374

واحصا

 (بازار پایه)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۶۳
52,52458,052

وثوق

 (بازار پایه)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۸
22,01123,371

چفیبر

 (بورس)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۶
14,06015,540

خموتور

 (بورس)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۴
24,91027,530

خفولا

 (بازار پایه)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۰
67,35171,517

لپیام

 (بازار پایه)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۹
46,46151,351

سدور

 (بورس)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۴
16,19017,890

خلنت

 (بورس)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۳
123,440136,420

ثعتما

 (بازار پایه)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۰
59,75766,047

خنصیر

 (بورس)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۰
92,220101,920

سلار

 (بازار پایه)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۰
65,71169,775

فنفت

 (بازار پایه)
04:47:10 1399/11/05
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۸
23,97725,459