فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی ماهیانه

توسن

 (فرابورس)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۹۸
14,21915,715

شرنگی

 (بازار پایه)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۶۳
146,673155,745

خنصیر

 (بورس)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۵
23,75026,230

شفارا

 (بازار پایه)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۱
8,3388,852

لپارس

 (بورس)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۵
164,730182,050

فنفت

 (بازار پایه)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۳
15,45816,414

ویسا

 (بازار پایه)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۳
6,3727,042

خراسان

 (بورس)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۹
112,390124,210

تمحرکه

 (بازار پایه)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۸
17,14418,948

قتربت

 (بازار پایه)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۴
45,84848,682

دیران

 (بورس)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۳
32,11035,490

شپدیس

 (بورس)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۸
186,090205,670

قیستو

 (بازار پایه)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۶
20,66221,940

کیمیاتک

 (بورس)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۵
28,32031,300

زاگرس

 (فرابورس)
05:28:57 1400/07/26
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۵
312,316345,190