فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی ماهیانه

دلقما

 (بورس)
20:48:43 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۰۸
37,30041,220

کدما

 (بورس)
20:48:43 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۱۰۵
199,530220,530

خفنر

 (بورس)
20:48:43 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۸۷
7,2307,990

فکمند

 (بازار پایه)
20:48:43 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۸۳
22,42323,809

کالا

 (بورس)
20:48:43 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۸۱
24,13026,670

ولکار

 (بورس)
20:48:43 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۸۰
4,0284,450

لطیف

 (فرابورس)
20:48:43 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۷۰
55,30661,126

فرابورس

 (فرابورس)
20:48:43 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۶۲
16,73718,497

نوری

 (بورس)
20:48:43 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۹
88,01097,270

شاراک

 (بورس)
20:48:43 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۵
34,37037,970

هجرت

 (فرابورس)
20:48:43 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۵
25,85828,578

بساما

 (فرابورس)
20:48:43 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۴
27,53330,431

کگل

 (بورس)
20:48:44 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۳
20,92023,120

حسیر

 (فرابورس)
20:48:44 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۳
22,69525,083

وحکمت

 (بازار پایه)
20:48:44 1400/05/11
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۰
4,2434,505