فیلتر هوشمند - بیشترین بازدهی ماهیانه

وسالت

 (بازار پایه)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۵۴
1,4741,628

خعمرا

 (بازار پایه)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۴۱
6,0106,370

شرنگی

 (بازار پایه)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۹
218,450241,350

خکاوه

 (بازار پایه)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۷
4,2344,494

کباده

 (بازار پایه)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۳
31,75035,050

کساوه

 (بورس)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۲
44,19048,830

فنفت

 (بازار پایه)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۳۲
20,37021,630

قتربت

 (بازار پایه)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۹
60,70067,000

چخزر

 (فرابورس)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۹
31,95035,250

توسن

 (فرابورس)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۹
23,40025,800

دروز

 (بورس)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۷
28,18031,140

فنوال

 (بورس)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۷
22,25024,590

تکشا

 (بورس)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۵
37,85041,830

غگیلا

 (فرابورس)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۵
15,94017,600

کترام

 (بورس)
21:29:02 1400/10/27
بازدهی ماهیانه (درصد)۲۴
21,13023,350