فیلتر هوشمند - صف فروش

غدام

 (بورس)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۸۸۶
ارزش صف (تومان)۱۳۴.۳۵ میلیارد
348,310384,970

تپکو

 (بازار پایه)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۹.۲۵ هزار
ارزش صف (تومان)۱۰۹.۳ میلیارد
5,1675,597

سنیر

 (بورس)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۱.۲۳ هزار
ارزش صف (تومان)۴۵.۱۶ میلیارد
160,280177,140

فجر

 (بورس)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۸۳۸
ارزش صف (تومان)۴۰.۳۹ میلیارد
29,08032,140

کتوکا

 (فرابورس)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۶۶۲
ارزش صف (تومان)۳۶.۹۸ میلیارد
28,73131,755

ثقزوی

 (بازار پایه)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۱.۰۶ هزار
ارزش صف (تومان)۳۶.۶۶ میلیارد
30,75232,654

وشمال

 (بازار پایه)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۵۳۸
ارزش صف (تومان)۳۶.۲۹ میلیارد
83,57692,372

کترام

 (بورس)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۵۵۴
ارزش صف (تومان)۲۹.۰۶ میلیارد
41,50045,860

شلعاب

 (بورس)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۵۸۷
ارزش صف (تومان)۲۴.۷۹ میلیارد
8,6609,560

حپترو

 (بورس)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۳۵۲
ارزش صف (تومان)۲۳.۲۷ میلیارد
50,50055,800

زنجان

 (بازار پایه)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۷۹۰
ارزش صف (تومان)۲۳.۱۹ میلیارد
8,7959,339

لپیام

 (بازار پایه)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۴۵۵
ارزش صف (تومان)۲۱.۵۶ میلیارد
50,28053,390

وهنر

 (بازار پایه)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۸۱۴
ارزش صف (تومان)۱۹.۷۳ میلیارد
7,2427,688

وآیند

 (بازار پایه)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۶۶۷
ارزش صف (تومان)۱۷.۷ میلیارد
10,37311,237

سخواف

 (بازار پایه)
23:23:30 1400/05/11
تعداد صف۳۸۶
ارزش صف (تومان)۱۷.۵۴ میلیارد
15,26016,866