فیلتر هوشمند - صف فروش

تپکو

 (بازار پایه)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۹.۲۶ هزار
ارزش صف (تومان)۲۳۲.۵۵ میلیارد
5,3025,518

وآیند

 (بازار پایه)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۱.۷۸ هزار
ارزش صف (تومان)۱۶۹.۵۵ میلیارد
15,67416,980

غصینو

 (فرابورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۸۲۳
ارزش صف (تومان)۱۲۶.۴۵ میلیارد
63,63170,329

کویر

 (بورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۲.۱ هزار
ارزش صف (تومان)۱۱۸.۶۱ میلیارد
16,90018,660

سمگا

 (فرابورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۱.۱۲ هزار
ارزش صف (تومان)۱۰۶.۰۳ میلیارد
27,17530,035

بنو

 (فرابورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۱.۲۵ هزار
ارزش صف (تومان)۱۰۰.۲۸ میلیارد
28,72631,748

خزر

 (بورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۲.۰۶ هزار
ارزش صف (تومان)۷۶.۵۱ میلیارد
45,20049,940

های وب

 (بورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۲.۱ هزار
ارزش صف (تومان)۶۶.۷۷ میلیارد
9,86010,880

ثنوسا

 (بورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۱.۲ هزار
ارزش صف (تومان)۶۵.۸۹ میلیارد
12,09013,350

فزرین

 (فرابورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۸۳۱
ارزش صف (تومان)۵۳.۳۱ میلیارد
25,26927,927

سصفها

 (بورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۴۹۳
ارزش صف (تومان)۵۲.۴۸ میلیارد
120,540133,220

قثابت

 (بورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۸۸۵
ارزش صف (تومان)۵۰.۰۴ میلیارد
57,68063,740

خنصیر

 (بورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۱.۰۱ هزار
ارزش صف (تومان)۴۸.۹۱ میلیارد
102,990113,830

پاسا

 (بورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۵۵۵
ارزش صف (تومان)۴۸.۶۲ میلیارد
25,35028,010

غدام

 (بورس)
13:56:10 1400/02/27
تعداد صف۶۰۸
ارزش صف (تومان)۴۶.۳۸ میلیارد
374,220413,600