فیلتر هوشمند - صف فروش

حبندر

 (بازار پایه)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۱.۳۱ هزار
ارزش صف (تومان)۳۶.۶ میلیارد
30,90032,800

خکاوه

 (بازار پایه)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۲۴۳
ارزش صف (تومان)۱۸.۱۳ میلیارد
12,27013,010

گشان

 (بازار پایه)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۳۱۴
ارزش صف (تومان)۱۳.۶ میلیارد
25,35026,850

خساپا

 (بورس)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۳۳۶
ارزش صف (تومان)۱۲.۱ میلیارد
1,7851,971

فمراد

 (بورس)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۴۳۵
ارزش صف (تومان)۱۱.۴۳ میلیارد
39,35043,490

وبرق

 (بازار پایه)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۱۴۱
ارزش صف (تومان)۸.۰۹ میلیارد
44,25046,950

فنفت

 (بازار پایه)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۱۸۷
ارزش صف (تومان)۷.۷ میلیارد
27,55029,250

واحصا

 (بازار پایه)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۱۱۰
ارزش صف (تومان)۶.۶۲ میلیارد
84,60089,800

استقلال

 (بازار پایه)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۵.۷۹ هزار
ارزش صف (تومان)۵.۴۸ میلیارد
2,9963,118

فاذر

 (بورس)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۲۴۱
ارزش صف (تومان)۵.۲۵ میلیارد
9661,066

انرژی3

 (بورس)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۱۹۷
ارزش صف (تومان)۵.۱۱ میلیارد
33,19036,670

خزامیا

 (بورس)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۱۰۴
ارزش صف (تومان)۴.۲۵ میلیارد
10,94012,080

شزنگ

 (بازار پایه)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۱۳۷
ارزش صف (تومان)۳.۹۲ میلیارد
75,70078,700

ممسنی

 (بازار پایه)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۳۹۳
ارزش صف (تومان)۳.۱۹ میلیارد
10,21010,830

کدما

 (بورس)
00:21:51 1401/07/10
تعداد صف۱۸۵
ارزش صف (تومان)۲.۶۵ میلیارد
51,48056,880