فیلتر هوشمند - صف فروش

ذوب

 (بورس)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۵۹۷
ارزش صف (تومان)۳۴.۸۵ میلیارد
2,9863,300

وشمال

 (بازار پایه)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۶۳۷
ارزش صف (تومان)۲۷.۳۲ میلیارد
61,15063,550

غدشت

 (بورس)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۴۰۳
ارزش صف (تومان)۲۵.۶۹ میلیارد
19,84021,920

شلرد

 (بازار پایه)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۳۷۴
ارزش صف (تومان)۱۸.۳۳ میلیارد
11,19011,870

تپکو

 (بازار پایه)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۵۷۶
ارزش صف (تومان)۱۲.۷۵ میلیارد
2,3152,457

وسخراج

 (بورس)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۵۳۸
ارزش صف (تومان)۱۲.۱۶ میلیارد
2,0992,319

خفناور

 (بازار پایه)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۳۶۵
ارزش صف (تومان)۱۱.۲۷ میلیارد
28,60030,300

وسرضوی

 (بورس)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۱.۷۸ هزار
ارزش صف (تومان)۱۰.۹۲ میلیارد
689761

حگردش

 (بازار پایه)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۳۴۰
ارزش صف (تومان)۹.۵۸ میلیارد
3,7894,023

حاریا

 (بازار پایه)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۳۰۸
ارزش صف (تومان)۸.۵۱ میلیارد
11,23012,150

وسفارس

 (بورس)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۹۹۳
ارزش صف (تومان)۷.۶ میلیارد
9791,081

سفارود

 (بازار پایه)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۲۴۱
ارزش صف (تومان)۷.۴۷ میلیارد
11,30012,240

جهرم

 (بازار پایه)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۴۲۶
ارزش صف (تومان)۷.۰۴ میلیارد
1,1571,277

قنیشا

 (بورس)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۱۴۲
ارزش صف (تومان)۶.۶۷ میلیارد
41,11045,430

وسصفا

 (بورس)
00:33:33 1400/10/28
تعداد صف۹۱۳
ارزش صف (تومان)۵.۶۹ میلیارد
693765