فیلتر هوشمند - صف فروش

کالا

 (بورس)
11:00:06 1400/07/26
تعداد صف۸۹۷
ارزش صف (تومان)۵۰.۶۳ میلیارد
31,18034,460

لپارس

 (بورس)
11:00:07 1400/07/26
تعداد صف۵۱۲
ارزش صف (تومان)۳۰.۸۷ میلیارد
165,780183,220

فرابورس

 (فرابورس)
11:00:07 1400/07/26
تعداد صف۸۱۷
ارزش صف (تومان)۳۰.۲۴ میلیارد
22,30824,656

وسرضوی

 (بورس)
11:00:07 1400/07/26
تعداد صف۴.۷۲ هزار
ارزش صف (تومان)۲۸.۷۵ میلیارد
695767

کدما

 (بورس)
11:00:07 1400/07/26
تعداد صف۸۲۳
ارزش صف (تومان)۲۷.۵۴ میلیارد
100,280110,820

خصدرا

 (بازار پایه)
11:00:07 1400/07/26
تعداد صف۴۱۶
ارزش صف (تومان)۱۵.۱۱ میلیارد
2,9653,147

وملی

 (بورس)
11:00:07 1400/07/26
تعداد صف۲۳۷
ارزش صف (تومان)۱۴.۶ میلیارد
204,900226,460

ثنام

 (بازار پایه)
11:00:07 1400/07/26
تعداد صف۷۲۰
ارزش صف (تومان)۱۴.۴۹ میلیارد
11,72812,452

شکف

 (بازار پایه)
11:00:08 1400/07/26
تعداد صف۱۰۹
ارزش صف (تومان)۱۳.۰۹ میلیارد
96,229100,155

تکشا

 (بورس)
11:00:08 1400/07/26
تعداد صف۴۱۱
ارزش صف (تومان)۱۲.۹۵ میلیارد
40,29044,530

سفارود

 (بازار پایه)
11:00:08 1400/07/26
تعداد صف۲۰۶
ارزش صف (تومان)۹.۵۵ میلیارد
15,75317,065

سخواف

 (بازار پایه)
11:00:08 1400/07/26
تعداد صف۴۰۵
ارزش صف (تومان)۹.۱۹ میلیارد
10,12910,755

غگیلا

 (فرابورس)
11:00:08 1400/07/26
تعداد صف۸۶۴
ارزش صف (تومان)۸.۷۸ میلیارد
21,26723,505

بکاب

 (بورس)
11:00:08 1400/07/26
تعداد صف۲۹۳
ارزش صف (تومان)۷.۴۸ میلیارد
144,710159,930

تابا

 (بازار پایه)
11:00:09 1400/07/26
تعداد صف۲۳۳
ارزش صف (تومان)۶.۱۷ میلیارد
30,32132,195