فیلتر هوشمند - صف فروش

گشان

 (بازار پایه)
04:10:59 1402/03/19
تعداد صف۱.۰۹ هزار
ارزش صف (تومان)۵۳.۰۷ میلیارد
41,30043,800

وبصادر

 (بورس)
04:10:59 1402/03/19
تعداد صف۵۸۳
ارزش صف (تومان)۴۰.۱۳ میلیارد
2,7613,051

سصفها

 (بورس)
04:10:59 1402/03/19
تعداد صف۹۵۱
ارزش صف (تومان)۳۴.۴ میلیارد
197,230217,990

لپيام

 (بازار پایه)
04:10:59 1402/03/19
تعداد صف۱۲۲
ارزش صف (تومان)۱۲.۹۹ میلیارد
45,75048,550

چكاوه

 (بورس)
04:11:00 1402/03/19
تعداد صف۴۷۰
ارزش صف (تومان)۱۰.۶۷ میلیارد
25,84028,560

شزنگ

 (بازار پایه)
04:11:00 1402/03/19
تعداد صف۲۷۷
ارزش صف (تومان)۱۰.۱۷ میلیارد
148,850158,050

گكوثر

 (فرابورس)
04:11:00 1402/03/19
تعداد صف۴۸۵
ارزش صف (تومان)۹.۳۲ میلیارد
3,4713,835

فلامي

 (بورس)
04:11:00 1402/03/19
تعداد صف۲۹۲
ارزش صف (تومان)۵.۶ میلیارد
14,52016,040

فن آوا

 (بازار پایه)
04:11:00 1402/03/19
تعداد صف۱۶۱
ارزش صف (تومان)۴.۹ میلیارد
6,3206,700

كهرام

 (بازار پایه)
04:11:00 1402/03/19
تعداد صف۱۷۲
ارزش صف (تومان)۴.۷۱ میلیارد
50,65052,650

ثتوسا

 (بازار پایه)
04:11:00 1402/03/19
تعداد صف۱۲۵
ارزش صف (تومان)۴.۱۱ میلیارد
26,10027,700

وملي

 (بورس)
04:11:00 1402/03/19
تعداد صف۱۴۳
ارزش صف (تومان)۳.۹۵ میلیارد
301,990333,770

فرود

 (فرابورس)
04:11:00 1402/03/19
تعداد صف۱۴۷
ارزش صف (تومان)۷۰۶.۴۹ میلیون
5,2705,810