فیلتر هوشمند - صف فروش

خموتور

 (بورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۱.۸۴ هزار
ارزش صف (تومان)۹۶.۳۵ میلیارد
23,92026,420

گدنا

 (فرابورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۱۰.۰ هزار
ارزش صف (تومان)۹۳.۴۵ میلیارد
33,56137,093

کدما

 (بورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۲.۶۳ هزار
ارزش صف (تومان)۷۲.۹۳ میلیارد
263,390291,110

غدام

 (بورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۱.۱۶ هزار
ارزش صف (تومان)۶۲.۱۶ میلیارد
407,640450,540

وتوصا

 (بورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۱.۲ هزار
ارزش صف (تومان)۶۱.۸۵ میلیارد
17,45019,270

بکاب

 (بورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۱.۰۶ هزار
ارزش صف (تومان)۵۷.۲۵ میلیارد
429,970475,230

شتوکا

 (فرابورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۱.۳۷ هزار
ارزش صف (تومان)۵۵.۳۵ میلیارد
62,67269,268

ثفارس

 (بورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۱.۷ هزار
ارزش صف (تومان)۴۳.۰۱ میلیارد
12,23013,510

حتوکا

 (بورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۱.۱۱ هزار
ارزش صف (تومان)۴۱.۸۴ میلیارد
36,97040,850

غگرجی

 (بورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۱.۷۸ هزار
ارزش صف (تومان)۳۷.۶۱ میلیارد
23,70026,180

وآذر

 (بورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۵۲۵
ارزش صف (تومان)۳۰.۷۶ میلیارد
103,670114,570

سفاسی

 (بازار پایه)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۱.۱۴ هزار
ارزش صف (تومان)۲۹.۹۱ میلیارد
15,60417,246

وتوس

 (بورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۱.۰۶ هزار
ارزش صف (تومان)۲۸.۴۵ میلیارد
20,33022,450

فمراد

 (بورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۷۲۴
ارزش صف (تومان)۲۷.۸۵ میلیارد
185,680205,220

کسرام

 (بورس)
09:21:18 1399/11/05
تعداد صف۱.۳۳ هزار
ارزش صف (تومان)۲۴.۱۷ میلیارد
11,02012,180