چشم بورس

پالایش نفت اصفهان
آخرین11,880
-3.64%
پایانی11,940
-3.16%

پالایش نفت تهران
آخرین4,720
-8.88%
پایانی4,820
-6.94%

بورس کالای ایران
آخرین31,150
2.33%
پایانی31,960
4.99%

فرابورس ایران
آخرین22,374
2.03%
پایانی23,000
4.88%

سرمایه گذاری پارس آریان
آخرین19,387
1.23%
پایانی19,398
1.29%