چشم بورس

سایپا
آخرین1,777
3.43%
پایانی1,762
2.56%

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
آخرین3,233
0.55%
پایانی3,166
-1.52%

ایران خودرو
آخرین1,974
0.81%
پایانی1,950
-0.4%

سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
آخرین5,335
4.85%
پایانی5,359
5.32%

فولاد مبارکه اصفهان
آخرین5,460
4.19%
پایانی5,500
4.96%