لپارس

پارس‌ الکتریک‌

1400/09/10 06:24:30
پایانی:103,770
(-4.69%)
آخرین:103,440
(-4.99%)

تعداد معاملات:766
حجم:468,122
ارزش معاملات:48.57B
حجم مبنا:140,885
103,440114,320
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1260
101,150
103,440
364,010240
150
100,000
103,450
1,1111
1106
97,000
103,460
1,1111
426,649(91%)
395(100%)
حجمحقیقیتعداد
468,122(100%)
154(100%)
41,473(9%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 112,084,472 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.36سرانه فروش حقیقی: 315,435,194 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.81
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
4
خرید
13
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-1,153-9,8709,44046,183-
حمایت246,18341,82515,88175,689-
حمایت176,08667,37022,31593,917315,990
P123,423119,065123,423123,423-
مقاومت1153,326144,610189,664152,929324,480
مقاومت2200,663196,305196,098171,157-
مقاومت3230,566221,850202,540200,663-


آخرین اخبار لپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر