چشم بورس

سرمایه گذاری شاهد
آخرین16,150
2.02%
پایانی16,480
4.1%

انتقال داده های آسیاتک
آخرین12,530
4.59%
پایانی12,600
5.17%

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
آخرین4,927
4.71%
پایانی4,911
4.37%

بانک قرض الحسنه رسالت
آخرین13,630
0.22%
پایانی13,540
-0.44%

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
آخرین4,876
-1.95%
پایانی4,833
-2.81%