اتکام

بیمه اتکایی امین

1400/07/04 04:39:01
پایانی:4,047
(4.51%)
آخرین:4,019
(3.79%)

تعداد معاملات:583
حجم:7.82M
ارزش معاملات:31.68B
حجم مبنا:3.87M
3,6794,065
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,435
3,990
4,035
6251
1672
3,989
4,057
3,9071
13,188
3,983
4,060
10,6082
5,729,475(73%)
205(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,087,259(52%)
133(96%)
2,100,000(27%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
3,742,216(48%)
5(4%)
سرانه خرید حقیقی: 113,108,221 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 124,369,452 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10


آخرین اخبار اتکام

نمایش اخبار قدیمی‌تر