اعتماد

صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د

1400/07/30 23:01:43
پایانی:39,474
(0.11%)
آخرین:39,478
(0.12%)

تعداد معاملات:1,846
حجم:27.08M
ارزش معاملات:1,069B
حجم مبنا:1
35,48643,370
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
121,000
39,475
39,478
5,1901
110,000
39,472
39,480
6,014,41062
3223,310
39,471
39,481
2,100,00021
18,836,260(70%)
610(97%)
حجمحقیقیتعداد
10,833,930(40%)
416(98%)
8,250,110(30%)
17(3%)
حجمحقوقیتعداد
16,252,440(60%)
9(2%)
سرانه خرید حقیقی: 1,218,922,175 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 1,028,025,367 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -