صايند

صندوق س. گنجينه آينده روشن-د

1400/07/30 23:07:01
پایانی:10,113
(0.07%)
آخرین:10,117
(0.11%)

تعداد معاملات:65
حجم:240,030
ارزش معاملات:2.42B
حجم مبنا:1
9,09511,115
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
116,680
10,117
10,119
11,9001
11,800
10,111
10,120
160,1903
35,710
10,110
10,122
1,9001
240,030(100%)
27(100%)
حجمحقیقیتعداد
240,030(100%)
24(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 89,904,570 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 101,142,641 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.12
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -