دتهران‌

داروسازي‌ تهران‌ دارو

1400/07/28 09:30:26
پایانی:18,983
(0%)
آخرین:18,983
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:263,394
18,22419,742
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
6313,532
19,742
000
7551,500
19,362
000
000000


آخرین اخبار دتهران

نمایش اخبار قدیمی‌تر