ثبات

صندوق س. ثبات ويستا -د

1400/07/29 15:55:25
پایانی:10,231
(0.05%)
آخرین:10,245
(0.19%)

تعداد معاملات:9
حجم:89,230
ارزش معاملات:912M
حجم مبنا:1
9,20311,247
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,900
10,231
10,245
5001
111,001,000
10,230
10,246
150,0002
1100,000
10,229
10,247
80,0001
89,230(100%)
9(100%)
حجمحقیقیتعداد
500(1%)
1(50%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
88,730(99%)
1(50%)
سرانه خرید حقیقی: 101,434,681 تومانقدرت خرید حقیقی: 19.83سرانه فروش حقیقی: 5,115,500 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.05


آخرین اخبار ثبات

نمایش اخبار قدیمی‌تر