فافق

صنايع مس افق كرمان

1400/07/29 14:21:02
پایانی:4,466
(-1.97%)
آخرین:4,420
(-2.98%)

تعداد معاملات:297
حجم:2.8M
ارزش معاملات:12.53B
حجم مبنا:2.23M
4,4204,692
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
4,420
1,429,45843
000
4,430
18,0001
000
4,444
10,0001
22,354,114(78%)
433(99%)
حجمحقیقیتعداد
28,536,096(100%)
249(100%)
6,181,982(22%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 230,562,293 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.45سرانه فروش حقیقی: 511,816,083 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.22


آخرین اخبار فافق

نمایش اخبار قدیمی‌تر