پادا

صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س

1400/07/27 22:49:35
پایانی:114,688
(0.28%)
آخرین:114,220
(-0.11%)

تعداد معاملات:6
حجم:1,439
ارزش معاملات:165M
حجم مبنا:1
102,922125,792
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,250
114,020
114,220
9,1001
112,100
113,849
114,420
4,2451
118,300
113,649
115,054
16,7001
200(14%)
1(33%)
حجمحقیقیتعداد
439(31%)
3(75%)
1,239(86%)
2(67%)
حجمحقوقیتعداد
1,000(69%)
1(25%)
سرانه خرید حقیقی: 22,937,600 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.37سرانه فروش حقیقی: 16,782,677 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.73


آخرین اخبار پادا

نمایش اخبار قدیمی‌تر