سیناد

صندوق س.سپهرسودمند سینا-د

1400/07/26 12:09:05
پایانی:10,201
(0%)
آخرین:10,202
(0.01%)

تعداد معاملات:8
حجم:33,302
ارزش معاملات:339M
حجم مبنا:1
9,18011,220
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11968,298
10,201
10,202
98,8941
101,000,000
10,200
10,203
2,0001
202,000,000
10,199
10,206
1,000,00010
1,106(3%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
32,196(97%)
6(86%)
32,196(97%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
1,106(3%)
1(14%)
سرانه خرید حقیقی: 5,641,153 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.10سرانه فروش حقیقی: 54,738,566 تومانقدرت فروش حقیقی: 9.70


آخرین اخبار سیناد

نمایش اخبار قدیمی‌تر