كارين

صندوق س نگين سامان-ثابت

1400/03/28 18:44:17
پایانی:10,149
(0.07%)
آخرین:10,150
(0.08%)

تعداد معاملات:394
حجم:18.32M
ارزش معاملات:185B
حجم مبنا:1
9,12711,155
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
312,829,407
10,148
10,151
9,816,47599
10010,000,000
10,147
10,152
10,000,000100
10010,000,000
10,146
10,153
10,000,000100
10,974,470(60%)
43(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,934,183(38%)
32(94%)
7,352,486(40%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
11,392,773(62%)
2(6%)
سرانه خرید حقیقی: 2,590,230,140 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.18سرانه فروش حقیقی: 2,199,219,477 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.85


آخرین اخبار کارین

نمایش اخبار قدیمی‌تر