ويسرو

ص.ج.سرو رشد پايداريكم 20%تاديه

1400/03/28 20:07:07
پایانی:184,320
(0%)
آخرین:184,320
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
176,948202,752
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
193,920
5,0001
000000
000000