آتي1

ص.س.ج. يكم آرمان آتي

1401/05/22 00:50:22
پایانی:2,000,000
(0%)
آخرین:2,000,000
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
1,800,0002,200,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
1,909,186
000
000000
000000


آخرین اخبار آتی۱

نمایش اخبار قدیمی‌تر