آتي1

ص.س.ج. يكم آرمان آتي 50%تأديه

1400/03/29 06:51:54
پایانی:804,000
(0%)
آخرین:804,000
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
723,600884,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,900
848,000
000
000000
000000


آخرین اخبار آتی۱

به پایان اخبار رسیدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر