حگردش

ریل گردش ایرانیان

1400/08/01 16:50:23
پایانی:3,227
(4.87%)
آخرین:3,190
(3.67%)

تعداد معاملات:2,925
حجم:65.2M
ارزش معاملات:210B
حجم مبنا:3.24M
2,9243,230
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,900
3,182
3,229
9,0001
61,200,000
3,181
3,230
111,1975
112,165,283
3,180
3,250
5,0001
65,201,976(100%)
655(100%)
حجمحقیقیتعداد
58,487,957(90%)
1,342(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
6,714,019(10%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 321,231,719 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.28سرانه فروش حقیقی: 140,641,309 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.44


آخرین اخبار حگردش

نمایش اخبار قدیمی‌تر