نوآوران امین
1399/08/18
12:05
تأمین مسکن جوانان(#ثجوان) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 659 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه ...

تامین مسکن جوانان(#ثجوان)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۶۵۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۷,۷۶۷ میلیون ریال به مبلغ ۱۳۴,۹۲۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۸۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0