بورس نامه
1399/11/10
22:55
#پیشنهاد_بررسی #کاوه ✅حتما نقاط حمایت و اهداف و حد ضرر را مد نظر داشته باشید ⛔️لطفا با بررسی شخصی خرید کنید⛔️ ۱۰ بهمن ۹۹ www.boursenameh.com

#پیشنهاد_بررسی#کاوه✅حتما نقاط حمایت و اهداف و حد ضرر را مد نظر داشته باشید⛔️لطفا با بررسی شخصی خرید کنید⛔️۱۰ بهمن ۹۹
www.boursenameh.comانتهای خبر

0
0