گنگ خواب دیده
1399/08/12
18:15
یعنی چی که شمارش آرا تا چند روز طول میکشه؟؟؟ مگه جیب ما مسخره شماست؟؟ احمدی نژاد رو بیاید ببرید تا ساعت ۱۲ شب بشماره براتون همه صندوق ها رو.

یعنی چی که شمارش آرا تا چند روز طول میکشه؟؟؟ مگه جیب ما مسخره شماست؟؟احمدی نژاد رو بیاید ببرید تا ساعت ۱۲ شب بشماره براتون همه صندوق ها رو.

انتهای خبر

0
0