بورس۲۴
1400/12/26
13:02
بررسی روند فروش در«پاسا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش اسفند ماه شرکت ایران یاسا تایر و رابر منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

بررسی روند فروش در«پاسا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، گزارش فروش اسفند ماه شرکت ایران یاسا تایر و رابر منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.


شرکت ایران یاسا تایر و رابر در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ موفق به شناسایی ۱۰۵۴ میلیارد تومان درآمد فروش شده که ۷۶ میلیارد تومان در اسفند ماه محقق شده است.


پاسا
انتهای خبر

0
0