اسمارت بورس
1399/10/29
08:57
مجوز افزایش سرمایه 50% #دکپسول از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مجوز افزایش سرمایه 78% #دشیمی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آ...

مجوز افزایش سرمایه ۵۰٪ #دکپسول از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی


مجوز افزایش سرمایه ۷۸٪ #دشیمی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی


⚛️انتهای خبر

0
0