بورس۲۴
1401/03/10
08:58
توضیحات «شمواد» در خصوص نحوه استمهال دیون بانکی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی در خصوص نحوه استمهال و تعیین تکلیف دیون بانکی شفاف سازی نمود.

توضیحات «شمواد» در خصوص نحوه استمهال دیون بانکی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی در خصوص نحوه استمهال و تعیین تکلیف دیون بانکی شفاف سازی نمود.


شمواد بیان داشت کل رقم بدهی ارزی ۸.۰۱۱.۷۱۶ دلار بوده که بعد از عقد متمم قرارداد با توجه به توضیحات فوق معادل مبلغ ۲۰۶.۰۵۳ میلیون ریال با سود متعلقه تعیین و مقرر شد که طی ۸ فقره قسط به مبلغ ۲۵.۷۵۷ میلیون ریال با فاصله زمانی شش ماهه پرداخت گردد که در این ارتباط قسط اول آن به مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیون ریال و از قسط دوم آن نیز مبلغ ۱۳.۰۰۰ میلیون ریال تاکنون پرداخت گردیده است


شموا
انتهای خبر

0
0