تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/28
18:55
مطلبی که ۱ ماه پیش بررسی شد و خوب فهمیدیم چه خوابی دیدند حال دقیقا عکس مطلب فوق در جهت خرید در بازار مشاهده می شود به چارت زیر دقت کنید👇

مطلبی که ۱ ماه پیش بررسی شد و خوب فهمیدیم چه خوابی دیدند حال دقیقا عکس مطلب فوق در جهت خرید در بازار مشاهده می شودبه چارت زیر دقت کنید👇

انتهای خبر

0
0