بازارهای مالی ۲۰۱۹ - financialmarkets2019
1399/11/07
18:01
#ودی حمایت ها محدوده ۲۱۰۰الی۲۲۰۰ محدوده ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰

#ودیحمایت ها


محدوده ۲۱۰۰الی۲۲۰۰


محدوده ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰انتهای خبر

0
0