همفکران
1401/05/31
13:54
#کدال #افزایش_سرمایه #دامین 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت داروسازي امين درصد افزایش سرمایه: 40% مح...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#دامین📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت داروسازی امیندرصد افزایش سرمایه: ۴۰٪محل تامین افزایش سرمایه: محل سود انباشته


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0