بورس۲۴
1401/02/28
16:47
۱۲ ماهه «اپرداز» این گونه گذشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت آتیه داده پرداز در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۷۳ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۷۷ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۵۹ درصدی به ۷۱ میلیارد تومان و سود خالص به ۳۷ میلیارد تومان رسید.

12 ماهه «اپرداز» این گونه گذشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت آتیه داده پرداز در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۷۳ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۷۷ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۵۹ درصدی به ۷۱ میلیارد تومان و سود خالص به ۳۷ میلیارد تومان رسید.اپرداز
انتهای خبر

0
0