اسمارت بورس
1400/05/30
15:05
تحلیل نمادهای زیر در کانال قرار داده شده است ، تحلیل نمادهای مهم دیگر بترتیب ارسال میشود. #دشیمی #پسهند #سپ #ختور #امید #چدن #وص...

تحلیل نمادهای زیر در کانال قرار داده شده است ، تحلیل نمادهای مهم دیگر بترتیب ارسال میشود. #دشیمی #پسهند #سپ #ختور #امید #چدن #وصنعت #وملی #وپارس #کساپا #وآیند #کفپارس #خصدرا #دی #شتران #ثغرب #شپنا #فسازان #فولاد #غشهداب #فملی #کچاد #کگل #شگویا #خگستر #مبین #سبجنو #کوثر #شستا #ذوب #دماوند #برکت #شیران #کرمان #پکویر #ثامید #ثمسکن #ثتران #پردیس #سیمرغ #سپ #تپمپی #کنور #ثشاهد #اپال #فخاس #شپاکسا #وسپه #تبرک #ومعادن #وشهر #وزمین #ارفع #وبصادر #وپارس #وپست #وخاور #وبملت #وتجارت #همراه #خکمک #ونوین #ثاخت #شگل #ثباغ #شاخص_گروه_خودرویی #شاخص_کل کانال دکتر جلیلی @BourseUniversity گروه پرسش/پاسخ @BUNIVانتهای خبر

0
0