محسن حسنلو
1399/10/29
09:35
#نسبت 💢 نسبت شاخص #خودرو به شاخص کل💢 نمودار نسبی دو شاخص در محدود حمایتی شاخص به خودرو به شاخص کل هست و انتظار میرود شاخص صنعت به شاخص کل عملکرد ...

#نسبت💢 نسبت شاخص #خودرو به شاخص کل💢نمودار نسبی دو شاخص در محدود حمایتی شاخص به خودرو به شاخص کل هست و انتظار میرود شاخص صنعت به شاخص کل عملکرد بهتری داشته باشد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0