اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/16
15:16
#کسرا آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1399/09/26 ساعت...

#کسرا


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0