نوآوران امین
1401/05/30
20:41
تولید برق ماه تاب کهنوج(#بکهنوج) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 1 درصدی درآمدهای ...

تولید برق ماه تاب کهنوج(#بکهنوج)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۵۲۷,۵۳۷ میلیون ریال به مبلغ ۱,۵۴۴,۰۵۹ میلیون ریال رسیده است)


✅کاهش ۹۶ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق زیان ۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0