بتاسهم
1399/11/07
22:10
#خاهن یک صفر کم گذاشته بود عدد را اصلاح کرد و 1100 میلیارد ریال شد جمع فروش 7930 میلیارد ریال شده است

#خاهن یک صفر کم گذاشته بود عدد را اصلاح کرد و ۱۱۰۰ میلیارد ریال شد جمع فروش ۷۹۳۰ میلیارد ریال شده است


انتهای خبر

0
0