کارگزاری آبان
1399/08/18
09:40
📈کانه هاي فلزي نیز با فشار فروش همراه اند.#كدما تک نماد مورد توجه گروه است.

📈کانه های فلزی نیز با فشار فروش همراه اند.#کدما تک نماد مورد توجه گروه است.


انتهای خبر

0
0