پارسیس تحلیل
1399/11/13
18:30
روند ورود پول حقیقی (تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی) و ارزش معاملات #غگلپا در پانزده روز اخیر پ.ن: نمودار فوق تنها جنبه آماری دارد. کانال تحلیلی...

روند ورود پول حقیقی (تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی) و ارزش معاملات #غگلپا در پانزده روز اخیرپ.ن: نمودار فوق تنها جنبه آماری دارد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0