پارسیس تحلیل
1399/08/12
19:00
#ماهانه #پرداخت گزارش ماهانه پرداخت نشان میدهد که در مهر 1399 موفق به کسب درآمد 226 میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش 5 درصدی داشته ...

#ماهانه #پرداختگزارش ماهانه پرداخت نشان میدهد که در مهر ۱۳۹۹ موفق به کسب درآمد ۲۲۶ میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۵ درصدی داشته است.مجموع درآمد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۵۴۴ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند کسب درآمد شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0